Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja.


ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja
jovan dučićŽenaiskrenoverujedamukaracvolisamoondakadzbognjepatinjustalnosumnjaŽena iskrenoiskreno verujeveruje dada jeje muškaracmuškarac volivoli samosamo ondaonda kadkad zbogzbog njenje patipati ii kadkad uu njunju stalnostalno sumnjaŽena iskreno verujeiskreno veruje daveruje da jeda je muškaracje muškarac volimuškarac voli samovoli samo ondasamo onda kadonda kad zbogkad zbog njezbog nje patinje pati ipati i kadi kad ukad u njuu nju stalnonju stalno sumnjaŽena iskreno veruje daiskreno veruje da jeveruje da je muškaracda je muškarac volije muškarac voli samomuškarac voli samo ondavoli samo onda kadsamo onda kad zbogonda kad zbog njekad zbog nje patizbog nje pati inje pati i kadpati i kad ui kad u njukad u nju stalnou nju stalno sumnjaŽena iskreno veruje da jeiskreno veruje da je muškaracveruje da je muškarac volida je muškarac voli samoje muškarac voli samo ondamuškarac voli samo onda kadvoli samo onda kad zbogsamo onda kad zbog njeonda kad zbog nje patikad zbog nje pati izbog nje pati i kadnje pati i kad upati i kad u njui kad u nju stalnokad u nju stalno sumnja

Žena koja te iskreno voli biće ljuta na tebe zbog milion stvari, ali te nikad neće ostaviti.
ena-koja-te-iskreno-voli-bie-ljuta-na-tebe-zbog-milion-stvari-ali-te-nikad-nee-ostaviti
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu
Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..
onaj-oseaj-kad-posedujes-princezukad-pored-njekad-te-ljubi-i-grlikad-ti-kaze-volim-te-ljubavineprocenjivoo