Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili.


ena-izgleda-ili-kao-naa-velika-srea-ili-kao-beda-zavisi-od-ogledala-u-kojem-smo-uhvatili
jovan dučićŽenaizgledailikaonaavelikasrećabedazavisiodogledalakojemsmouhvatiliŽena izgledaizgleda iliili kaokao našanaša velikavelika srećasreća iliili kaokao bedazavisi odod ogledalaogledala uu kojemkojem smosmo jeje uhvatiliŽena izgleda iliizgleda ili kaoili kao našakao naša velikanaša velika srećavelika sreća ilisreća ili kaoili kao bedazavisi od ogledalaod ogledala uogledala u kojemu kojem smokojem smo jesmo je uhvatiliŽena izgleda ili kaoizgleda ili kao našaili kao naša velikakao naša velika srećanaša velika sreća ilivelika sreća ili kaosreća ili kao bedazavisi od ogledala uod ogledala u kojemogledala u kojem smou kojem smo jekojem smo je uhvatiliŽena izgleda ili kao našaizgleda ili kao naša velikaili kao naša velika srećakao naša velika sreća ilinaša velika sreća ili kaovelika sreća ili kao bedazavisi od ogledala u kojemod ogledala u kojem smoogledala u kojem smo jeu kojem smo je uhvatili

Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crni-sotona
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona