Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.


ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
jovan dučićŽenamožedasezanesezabogataemiliartistomvojnikomsportistomlepimumnimalinajzaddadnečestoceoživotsasvimdrukčijemčovekunegokakvogzamiljalaželelaŽena možemože dada sese zanesezanese zaza bogatašembogatašem iliili artistomza vojnikomvojnikom iliili sportistomza lepimlepim iliili umnimali sese najzadnajzad dadnečesto zaza ceoceo životsasvim drukčijemdrukčijem čovekučoveku negonego kakvogkakvog jeje zamišljalazamišljala iliili želelaŽena može damože da seda se zanesese zanese zazanese za bogatašemza bogatašem ilibogatašem ili artistomza vojnikom ilivojnikom ili sportistomza lepim ililepim ili umnimali se najzadse najzad dadnečesto za ceoza ceo životsasvim drukčijem čovekudrukčijem čoveku negočoveku nego kakvognego kakvog jekakvog je zamišljalaje zamišljala ilizamišljala ili želela

Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna. -Jovan Dučić
ena-ve-s-prvim-pogledom-jednog-mukarca-ili-mrzi-ili-voli-ali-nije-nikad-prema-njemu-ravnoduna
Žena je uvek zanimljiva kad je zaljubljena, tad je pametnija, odlučnija, ljupkija nego ikad. Muškarac je rastresen, ili grub, ili nerazmišljen. -Meša Selimović
ena-uvek-zanimljiva-kad-zaljubljena-tad-pametnija-odlunija-ljupkija-nego-ikad-mukarac-rastresen-ili-grub-ili-nerazmiljen