Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.


ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
jovan dučićŽenamožedasezanesezabogataemiliartistomvojnikomsportistomlepimumnimalinajzaddadnečestoceoživotsasvimdrukčijemčovekunegokakvogzamiljalaželelaŽena možemože dada sese zanesezanese zaza bogatašembogatašem iliili artistomza vojnikomvojnikom iliili sportistomza lepimlepim iliili umnimali sese najzadnajzad dadnečesto zaza ceoceo životsasvim drukčijemdrukčijem čovekučoveku negonego kakvogkakvog jeje zamišljalazamišljala iliili želelaŽena može damože da seda se zanesese zanese zazanese za bogatašemza bogatašem ilibogatašem ili artistomza vojnikom ilivojnikom ili sportistomza lepim ililepim ili umnimali se najzadse najzad dadnečesto za ceoza ceo životsasvim drukčijem čovekudrukčijem čoveku negočoveku nego kakvognego kakvog jekakvog je zamišljalaje zamišljala ilizamišljala ili želela

Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Ne može se voleti ono što se ne poznaje. Bilo da je reč o čoveku ili o narodu. Budite sigurni da svi oni koji svoj narod prestaju da razumeju i gube vezu sa njim, odmah i u istoj meri gube i veru očeva, postaju ili ateisti ili ravnodušni ljudi.Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna.Žena je uvek zanimljiva kad je zaljubljena, tad je pametnija, odlučnija, ljupkija nego ikad. Muškarac je rastresen, ili grub, ili nerazmišljen.