Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.


ena-mona-samo-srazmjerno-nesrei-kojom-moe-da-kazni-svog-ljubavnika-a-kada-ovjek-samo-sujetan-svaka-ena-korisna-a-nijedna-nije-neophodna-laskavi
stendalŽenamoćnasamosrazmjernonesrećikojommožedakaznisvogljubavnikakadačovjeksujetansvakaženakorisnanijednanijeneophodnalaskaviuspjehsastojisetomeosvojinezadržiŽena jeje moćnamoćna samosamo srazmjernosrazmjerno nesrećinesreći kojomkojom možemože dada kaznikazni svogsvog ljubavnikakada jeje čovjekčovjek samosamo sujetansvaka ženažena jeje korisnanijedna nijenije neophodnalaskavi uspjehuspjeh sastojisastoji sese uu tometome dada sese ženažena osvojine dada sese zadržiŽena je moćnaje moćna samomoćna samo srazmjernosamo srazmjerno nesrećisrazmjerno nesreći kojomnesreći kojom možekojom može damože da kaznida kazni svogkazni svog ljubavnikaa kada jekada je čovjekje čovjek samočovjek samo sujetansvaka žena ježena je korisnaa nijedna nijenijedna nije neophodnalaskavi uspjeh sastojiuspjeh sastoji sesastoji se use u tomeu tome datome da seda se ženase žena osvojia ne dane da seda se zadrži

Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Mnogo puta žena ne voli muškarca čijoj se lepoti najviše divi, jer svaka žena instiktivno oseća da je fizička lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.Najgluplja žena može da upravlja pametnim čovekom, ali upravljati budalom – može samo pametna žena.Čoveku je potrebno mnogo žena samo kad nijedna od njih ne valja.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Čestita je samo ona žena koja to nije iz straha.