Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.


ena-mona-samo-srazmjerno-nesrei-kojom-moe-da-kazni-svog-ljubavnika-a-kada-ovjek-samo-sujetan-svaka-ena-korisna-a-nijedna-nije-neophodna-laskavi
stendalŽenamoćnasamosrazmjernonesrećikojommožedakaznisvogljubavnikakadačovjeksujetansvakaženakorisnanijednanijeneophodnalaskaviuspjehsastojisetomeosvojinezadržiŽena jeje moćnamoćna samosamo srazmjernosrazmjerno nesrećinesreći kojomkojom možemože dada kaznikazni svogsvog ljubavnikakada jeje čovjekčovjek samosamo sujetansvaka ženažena jeje korisnanijedna nijenije neophodnalaskavi uspjehuspjeh sastojisastoji sese uu tometome dada sese ženažena osvojine dada sese zadržiŽena je moćnaje moćna samomoćna samo srazmjernosamo srazmjerno nesrećisrazmjerno nesreći kojomnesreći kojom možekojom može damože da kaznida kazni svogkazni svog ljubavnikaa kada jekada je čovjekje čovjek samočovjek samo sujetansvaka žena ježena je korisnaa nijedna nijenijedna nije neophodnalaskavi uspjeh sastojiuspjeh sastoji sesastoji se use u tomeu tome datome da seda se ženase žena osvojia ne dane da seda se zadrži

Najgluplja žena može da upravlja pametnim čovekom, ali upravljati budalom – može samo pametna žena. -Radjard Kipling
najgluplja-ena-moe-da-upravlja-pametnim-ovekom-ali-upravljati-budalom-moe-samo-pametna-ena
Čoveku je potrebno mnogo žena samo kad nijedna od njih ne valja. -Čarls Bukovski
oveku-potrebno-mnogo-ena-samo-kad-nijedna-od-njih-ne-valja
Čestita je samo ona žena koja to nije iz straha. -Ovidije
estita-samo-ona-ena-koja-to-nije-iz-straha