Žena mora biti žena non- stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.


ena-mora-biti-ena-non-stop-jer-se-nikad-ne-zna-kad-muevi-mogu-postati-mukarci
duško radovićŽenamorabitiženanonstopjersenikadneznakadmuževimogupostatimukarciŽena moramora bitibiti ženažena nonjer sese nikadnikad nene znazna kadkad muževimuževi mogumogu postatipostati muškarciŽena mora bitimora biti ženabiti žena nonjer se nikadse nikad nenikad ne znane zna kadzna kad muževikad muževi mogumuževi mogu postatimogu postati muškarciŽena mora biti ženamora biti žena nonjer se nikad nese nikad ne znanikad ne zna kadne zna kad muževizna kad muževi mogukad muževi mogu postatimuževi mogu postati muškarciŽena mora biti žena nonjer se nikad ne znase nikad ne zna kadnikad ne zna kad muževine zna kad muževi moguzna kad muževi mogu postatikad muževi mogu postati muškarci

Moglo bi se, sa malo preterivanja, kazati da svaka žena ima svoju unapred određenu dozu suza koju mora u toku svog života da isplače. I ona će ih isplakati. Povodi mogu biti razni. Ljubav, nesreća ili čak sreća, deca, porodica, roman ili film. Ako se to ipak u nekom slučaju ne desi, onda je to izuzetak od pravila. A ta žena i nije žena, nego čudovište.Ona je žena, može da vidi stvari koje muškarci ne mogu.Kad se žena dobro odeva, ona verovatno zna da je muškarci smatraju atraktivnom i bez odeće.Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme.Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija.