Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.


ena-nikad-ne-vidi-jednog-mukarca-u-celini-nego-uvek-u-detalju-da-lepo-peva-ili-lepo-igra-ili-lepo-svira-ili-se-lepo-oblai-ili-se-lepo-ponaa-ili-najzad
jovan dučićŽenanikadnevidijednogmukarcacelininegouvekdetaljudalepopevailiigrasviraseoblačiponaailinajzadimauspehadrutvukodženaŽena nikadnikad nene vidividi jednogjednog muškarcamuškarca uu celininego uvekuvek uu detaljuda lepolepo pevaili lepolepo igraili lepolepo sviraili sese lepolepo oblačiili sese lepolepo ponašada imaima uspehauspeha uu društvudruštvu iliili uspehauspeha kodkod ženaŽena nikad nenikad ne vidine vidi jednogvidi jednog muškarcajednog muškarca umuškarca u celininego uvek uuvek u detaljuda lepo pevaili lepo igraili lepo sviraili se lepose lepo oblačiili se lepose lepo ponašada ima uspehaima uspeha uuspeha u društvuu društvu ilidruštvu ili uspehaili uspeha koduspeha kod žena

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se svidja.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Žena je uvek zanimljiva kad je zaljubljena, tad je pametnija, odlučnija, ljupkija nego ikad. Muškarac je rastresen, ili grub, ili nerazmišljen.