Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.


ena-nikad-ne-vidi-jednog-mukarca-u-celini-nego-uvek-u-detalju-da-lepo-peva-ili-lepo-igra-ili-lepo-svira-ili-se-lepo-oblai-ili-se-lepo-ponaa-ili-najzad
jovan dučićŽenanikadnevidijednogmukarcacelininegouvekdetaljudalepopevailiigrasviraseoblačiponaailinajzadimauspehadrutvukodženaŽena nikadnikad nene vidividi jednogjednog muškarcamuškarca uu celininego uvekuvek uu detaljuda lepolepo pevaili lepolepo igraili lepolepo sviraili sese lepolepo oblačiili sese lepolepo ponašada imaima uspehauspeha uu društvudruštvu iliili uspehauspeha kodkod ženaŽena nikad nenikad ne vidine vidi jednogvidi jednog muškarcajednog muškarca umuškarca u celininego uvek uuvek u detaljuda lepo pevaili lepo igraili lepo sviraili se lepose lepo oblačiili se lepose lepo ponašada ima uspehaima uspeha uuspeha u društvuu društvu ilidruštvu ili uspehaili uspeha koduspeha kod žena

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna. -Jovan Dučić
ena-ve-s-prvim-pogledom-jednog-mukarca-ili-mrzi-ili-voli-ali-nije-nikad-prema-njemu-ravnoduna
Žena je uvek zanimljiva kad je zaljubljena, tad je pametnija, odlučnija, ljupkija nego ikad. Muškarac je rastresen, ili grub, ili nerazmišljen. -Meša Selimović
ena-uvek-zanimljiva-kad-zaljubljena-tad-pametnija-odlunija-ljupkija-nego-ikad-mukarac-rastresen-ili-grub-ili-nerazmiljen