Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi…


ena-se-brine-o-budunosti-dok-se-ne-uda-mukarac-se-ne-brine-o-budunosti-sve-dok-se-ne-oeni
koko ŠanelŽenasebrinebudućnostidokneudamukaracsveoženi…Žena sese brinebrine oo budućnostibudućnosti dokdok sese nene udamuškarac sese nene brinebrine oo budućnostibudućnosti svesve dokdok sese nene oženi…Žena se brinese brine obrine o budućnostio budućnosti dokbudućnosti dok sedok se nese ne udamuškarac se nese ne brinene brine obrine o budućnostio budućnosti svebudućnosti sve doksve dok sedok se nese ne oženi…Žena se brine ose brine o budućnostibrine o budućnosti doko budućnosti dok sebudućnosti dok se nedok se ne udamuškarac se ne brinese ne brine one brine o budućnostibrine o budućnosti sveo budućnosti sve dokbudućnosti sve dok sesve dok se nedok se ne oženi…Žena se brine o budućnostise brine o budućnosti dokbrine o budućnosti dok seo budućnosti dok se nebudućnosti dok se ne udamuškarac se ne brine ose ne brine o budućnostine brine o budućnosti svebrine o budućnosti sve doko budućnosti sve dok sebudućnosti sve dok se nesve dok se ne oženi…

Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom.Muškarac može biti sretan sa svakom ženom, sve dok je ne zavoli.Žena uopšte nema čari, sve dok ih vi ne otkrijete.Žena bez parfema je žena bez budućnosti.Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu.Muškarac je sretan sa bilo kojom ženom dok je ne zavoli.