Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene.


ena-se-esto-brani-od-poroka-sranije-i-potenije-nego-mukarac-jer-zna-da-ne-kontrolie-samo-jedno-lice-nego-celo-drutvo-i-porodica-i-sve-ostalo-to-su
jovan dučićŽenasečestobraniodporokasrčanijepotenijenegomukaracjerznadanekontroliesamojednolicecelodrutvoporodicasveostalotosuljudipodigliprotivženeŽena sese čestočesto branibrani odod porokaporoka srčanijesrčanije ii poštenijepoštenije negonego muškaracjer znazna dada jeje nene kontrolišekontroliše samosamo jednojedno licenego celocelo društvoi porodicai svesve ostaloostalo štošto susu ljudiljudi podiglipodigli protivprotiv ženeŽena se čestose često braničesto brani odbrani od porokaod poroka srčanijeporoka srčanije isrčanije i poštenijei poštenije negopoštenije nego muškaracjer zna dazna da jeda je neje ne kontrolišene kontroliše samokontroliše samo jednosamo jedno licenego celo društvoi sve ostalosve ostalo štoostalo što sušto su ljudisu ljudi podigliljudi podigli protivpodigli protiv žene

Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja.Tvrdice su obično veliki plašljivci. Tvrdice nisu tvrdi samo u pitanju novca, nego i u pitanju prijateljstva i dobrote. Oni su sitničari i zavidljivci; i kao što teško nekom pruže zlatnu monetu, isto su tako uzdržljivi i da drugima učine uslugu, makar i rečju. Čovek tvrdica, to je inkarnacija ne samo jednog poroka, nego je to zbir nekoliko poroka, od kojih je njegova škrtost samo njihova najvidnija manifestacija.Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.Italijani bi na ovom svetom brijegu podigli crkvu, Amerikanci bazu, Francuzi hotel, a Libanci kockarnicu. Bugari bi ovdje sagradili veliki naučni institut za borbu protiv zagraničnog sujevjerja. Turci bi po običaju podigli karaulu, a Beograđani bi otvorili kafanu Kod prvog greha. Arabljani nisu podigli ništa.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.