Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene.


ena-se-esto-brani-od-poroka-sranije-i-potenije-nego-mukarac-jer-zna-da-ne-kontrolie-samo-jedno-lice-nego-celo-drutvo-i-porodica-i-sve-ostalo-to-su
jovan dučićŽenasečestobraniodporokasrčanijepotenijenegomukaracjerznadanekontroliesamojednolicecelodrutvoporodicasveostalotosuljudipodigliprotivženeŽena sese čestočesto branibrani odod porokaporoka srčanijesrčanije ii poštenijepoštenije negonego muškaracjer znazna dada jeje nene kontrolišekontroliše samosamo jednojedno licenego celocelo društvoi porodicai svesve ostaloostalo štošto susu ljudiljudi podiglipodigli protivprotiv ženeŽena se čestose često braničesto brani odbrani od porokaod poroka srčanijeporoka srčanije isrčanije i poštenijei poštenije negopoštenije nego muškaracjer zna dazna da jeda je neje ne kontrolišene kontroliše samokontroliše samo jednosamo jedno licenego celo društvoi sve ostalosve ostalo štoostalo što sušto su ljudisu ljudi podigliljudi podigli protivpodigli protiv žene

Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja. -Čarls Bukovski
prosena-devojka-bi-radije-imala-lepotu-nego-pamet-jer-zna-da-prose-mukarac-bolje-vidi-nego-to-razmilja
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.
ena-sve-zna-samo-mukarac-treba-da-ume