Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona.


ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona
jovan dučićŽenakojusmozaljubljeniprestajebitizanasobičnoljudskobićenegoilipostanebelianđeocrnasotonaŽena uu kojukoju smosmo zaljubljenizaljubljeni prestajeprestaje bitibiti zaza nasnas običnoobično ljudskoljudsko bićenego iliili postanepostane belibeli anđeoanđeo iliili crnacrna sotonaŽena u kojuu koju smokoju smo zaljubljenismo zaljubljeni prestajezaljubljeni prestaje bitiprestaje biti zabiti za nasza nas običnonas obično ljudskoobično ljudsko bićenego ili postaneili postane belipostane beli anđeobeli anđeo ilianđeo ili crnaili crna sotonaŽena u koju smou koju smo zaljubljenikoju smo zaljubljeni prestajesmo zaljubljeni prestaje bitizaljubljeni prestaje biti zaprestaje biti za nasbiti za nas običnoza nas obično ljudskonas obično ljudsko bićenego ili postane beliili postane beli anđeopostane beli anđeo ilibeli anđeo ili crnaanđeo ili crna sotonaŽena u koju smo zaljubljeniu koju smo zaljubljeni prestajekoju smo zaljubljeni prestaje bitismo zaljubljeni prestaje biti zazaljubljeni prestaje biti za nasprestaje biti za nas običnobiti za nas obično ljudskoza nas obično ljudsko bićenego ili postane beli anđeoili postane beli anđeo ilipostane beli anđeo ili crnabeli anđeo ili crna sotona

Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crni-sotona
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Zemlja na kojoj živimo biće bolja ili lošija shodno tome koliko smo mi dobri ili loši. I tu stupa na scenu snaga ljubavi, jer kad volimo uvek želimo da budemo bolji nego što jesmo. -Paulo Koeljo
zemlja-na-kojoj-ivimo-bie-bolja-ili-loija-shodno-tome-koliko-smo-mi-dobri-ili-loi-i-stupa-na-scenu-snaga-ljubavi-jer-kad-volimo-uvek-elimo-da-budemo
Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili. -Jovan Dučić
ena-izgleda-ili-kao-naa-velika-srea-ili-kao-beda-zavisi-od-ogledala-u-kojem-smo-uhvatili
Budućnost će ili biti kao sadašnjost, pa nas neće trebati, ili će se od nje razlikovati, pa nas neće razumeti. -Borislav Pekić
budunost-e-ili-biti-kao-sadanjost-pa-nas-nee-trebati-ili-e-se-od-nje-razlikovati-pa-nas-nee-razumeti