Žena je u stanju da bude najravnodušnija prema muškarcu kojeg je nekad bezumno volela, i čak da se snjim ophodi bez ikakve veze s njenom prošlošću.


ena-u-stanju-da-bude-najravnodunija-prema-mukarcu-kojeg-nekad-bezumno-volela-i-ak-da-se-snjim-ophodi-bez-ikakve-veze-s-njenom-prolou
jovan dučićŽenastanjudabudenajravnodunijapremamukarcukojegnekadbezumnovolelačaksesnjimophodibezikakvevezenjenomproloćuŽena jeu stanjustanju dada budebude najravnodušnijanajravnodušnija premaprema muškarcumuškarcu kojegkojeg jeje nekadnekad bezumnobezumno volelai čakčak dada sese snjimsnjim ophodiophodi bezbez ikakveikakve vezeveze ss njenomnjenom prošlošćuŽena je uje u stanjuu stanju dastanju da budeda bude najravnodušnijabude najravnodušnija premanajravnodušnija prema muškarcuprema muškarcu kojegmuškarcu kojeg jekojeg je nekadje nekad bezumnonekad bezumno volelai čak dačak da seda se snjimse snjim ophodisnjim ophodi bezophodi bez ikakvebez ikakve vezeikakve veze sveze s njenoms njenom prošlošćuŽena je u stanjuje u stanju dau stanju da budestanju da bude najravnodušnijada bude najravnodušnija premabude najravnodušnija prema muškarcunajravnodušnija prema muškarcu kojegprema muškarcu kojeg jemuškarcu kojeg je nekadkojeg je nekad bezumnoje nekad bezumno volelai čak da sečak da se snjimda se snjim ophodise snjim ophodi bezsnjim ophodi bez ikakveophodi bez ikakve vezebez ikakve veze sikakve veze s njenomveze s njenom prošlošćuŽena je u stanju daje u stanju da budeu stanju da bude najravnodušnijastanju da bude najravnodušnija premada bude najravnodušnija prema muškarcubude najravnodušnija prema muškarcu kojegnajravnodušnija prema muškarcu kojeg jeprema muškarcu kojeg je nekadmuškarcu kojeg je nekad bezumnokojeg je nekad bezumno volelai čak da se snjimčak da se snjim ophodida se snjim ophodi bezse snjim ophodi bez ikakvesnjim ophodi bez ikakve vezeophodi bez ikakve veze sbez ikakve veze s njenomikakve veze s njenom prošlošću

Kod žene je urođeno da vara na malo i na veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere. -Jovan Dučić
kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-na-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje
Kod žene je urođeno da vara na malo i veliko, svesno i nesvesno, namerno i nenamerno, a vrlo često i bez ikakve zle namere, i čak sasvim često iz najbolje namere. -Jovan Dučić
kod-ene-uroeno-da-vara-na-malo-i-veliko-svesno-i-nesvesno-namerno-i-nenamerno-a-vrlo-esto-i-bez-ikakve-zle-namere-i-ak-sasvim-esto-iz-najbolje-namere
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da
Žena će oprostiti muškarcu i najteže poroke, ali žena ne prašta drugoj ženi ni njene najveće vrline. -Jovan Dučić
ena-e-oprostiti-mukarcu-i-najtee-poroke-ali-ena-ne-pra-drugoj-eni-njene-najvee-vrline