Žena uvek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža bilo ljubavnika.


ena-uvek-mora-da-ima-nekog-koga-e-muiti-bilo-mua-bilo-ljubavnika
jovan dučićŽenauvekmoradaimanekogkogaćemučitibilomužaljubavnikaŽena uvekuvek moramora dada imaima nekognekog kogakoga ćeće mučitibilo mužamuža bilobilo ljubavnikaŽena uvek morauvek mora damora da imada ima nekogima nekog koganekog koga ćekoga će mučitibilo muža bilomuža bilo ljubavnikaŽena uvek mora dauvek mora da imamora da ima nekogda ima nekog kogaima nekog koga ćenekog koga će mučitibilo muža bilo ljubavnikaŽena uvek mora da imauvek mora da ima nekogmora da ima nekog kogada ima nekog koga ćeima nekog koga će mučiti

Žena uvek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža ili ljubavnika. -Jovan Dučić
ena-uvek-mora-da-ima-nekog-koga-e-muiti-bilo-mua-ili-ljubavnika
Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za