Žene danas nemaju velik izbor kada su  muškarci u pitanju… Il’ je napaljen, il’  je opaljen, a najčešće je i jedno i drugo! :D


ene-danas-nemaju-velik-izbor-kada-su-mukarci-u-pitanju-il-napaljen-opaljen-a-najee-i-jedno-i-drugo-d
Ženedanasnemajuvelikizborkadasumukarcipitanju…il’napaljenil’opaljennajčećejednodrugoŽene danasdanas nemajunemaju velikvelik izborkada susumuškarcimuškarci uu pitanju…pitanju… il’je napaljenje opaljennajčešće jei jednojedno ii drugoŽene danas nemajudanas nemaju veliknemaju velik izborvelik izbor kadaizbor kada sukada susu muškarcimuškarci umuškarci u pitanju…u pitanju… il’pitanju… il’ jeil’ je napaljenje opaljena najčešće jenajčešće je ije i jednoi jedno ijedno i drugoŽene danas nemaju velikdanas nemaju velik izbornemaju velik izbor kadavelik izbor kada suizbor kada sukada su muškarcisu muškarci umuškarci u pitanju…muškarci u pitanju… il’u pitanju… il’ jepitanju… il’ je napaljenil’ je opaljena najčešće je inajčešće je i jednoje i jedno ii jedno i drugoŽene danas nemaju velik izbordanas nemaju velik izbor kadanemaju velik izbor kada suvelik izbor kada suizbor kada su muškarcikada su muškarci usu muškarci u pitanju…muškarci u pitanju… il’muškarci u pitanju… il’ jeu pitanju… il’ je napaljena najčešće je i jednonajčešće je i jedno ije i jedno i drugo

Žene su opasnije od uličnih razbojnika. Razbojnici traže novac ili život. A žene i jedno i drugo. :)))
ene-su-opasnije-od-ulinih-razbojnika-razbojnici-trae-novac-ili-ivot-a-ene-i-jedno-i-drugo
Moralne dileme kada je u pitanju teleće pečenje? Vaspitači ih nemaju, pravna nauka takođe.Ni teologija koja se bavi pitanjima morala. Ni hiljade drugih moralista. Možda ih tele ima? -Karlhajnc Dešner
moralne-dileme-kada-u-pitanju-telee-peenje-vaspitai-ih-nemaju-pravna-nauka-takoeni-teologija-koja-se-bavi-pitanjima-morala-ni-hiljade-drugih
Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo -Napoleon Bonaparta
a-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo. -Napoleon Bonaparta
ja-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
Žene su skoro najgluplja stvorenja na svetu. Gluplji od njih su samo muškarci. -Đorđe Balašević
ene-su-skoro-najgluplja-stvorenja-na-svetu-gluplji-od-njih-su-samo-mukarci