Žene sa dvinim očima bi trebalo da ih nikad ne zatvaraju,ni noću. Naučimo da spavamo otvorenih očiju !


ene-dvinim-oima-bi-trebalo-da-ih-nikad-ne-zatvaraju-nou-nauimo-da-spavamo-otvorenih-oiju
ŽenedvinimočimabitrebalodaihnikadnezatvarajuninoćunaučimospavamootvorenihočijuŽene sasa dvinimdvinim očimaočima bibi trebalotrebalo dada ihih nikadnikad nenaučimo dada spavamospavamo otvorenihotvorenih očijuočijuŽene sa dvinimsa dvinim očimadvinim očima biočima bi trebalobi trebalo datrebalo da ihda ih nikadih nikad nenaučimo da spavamoda spavamo otvorenihspavamo otvorenih očijuotvorenih očijuŽene sa dvinim očimasa dvinim očima bidvinim očima bi trebaloočima bi trebalo dabi trebalo da ihtrebalo da ih nikadda ih nikad nenaučimo da spavamo otvorenihda spavamo otvorenih očijuspavamo otvorenih očijuŽene sa dvinim očima bisa dvinim očima bi trebalodvinim očima bi trebalo daočima bi trebalo da ihbi trebalo da ih nikadtrebalo da ih nikad nenaučimo da spavamo otvorenih očijuda spavamo otvorenih očiju

Žene nikad ne lažu – ali obično nadju istinu koja njima odgovara…
ene-nikad-ne-u-ali-obino-nadju-istinu-koja-njima-odgovara
Žene nisu nikad tako jake kao onaj put kad se naoružavaju vlastitim slabostima. -Daniel Defoe
ene-nisu-nikad-tako-jake-kao-onaj-put-kad-se-naoruavaju-vlastitim-slabostima
Mi smo kao ruže koje se nikad nisu potrudile da procvetaju kad je trebalo da cvetamo i kao da se suncu smučilo od čekanja. -Čarls Bukovski
mi-smo-kao-rue-koje-se-nikad-nisu-potrudile-da-procvetaju-kad-trebalo-da-cvetamo-i-kao-da-se-suncu-smuilo-od-ekanja