Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili.


ene-imaju-stalnu-potrebu-da-budu-voljene-i-kad-one-same-ne-vole-i-zato-se-esto-predaju-i-ljudima-koji-su-im-inae-fiziki-nemili
jovan dučićŽeneimajustalnupotrebudabuduvoljenekadonesamenevolezatosečestopredajuljudimakojisuiminačefizičkinemiliŽene imajuimaju stalnustalnu potrebupotrebu dada budubudu voljenei kadkad oneone samesame nene volei zatozato sese čestočesto predajupredaju ii ljudimaljudima kojikoji susu imim inačeinače fizičkifizički nemiliŽene imaju stalnuimaju stalnu potrebustalnu potrebu dapotrebu da bududa budu voljenei kad onekad one sameone same nesame ne volei zato sezato se čestose često predajučesto predaju ipredaju i ljudimai ljudima kojiljudima koji sukoji su imsu im inačeim inače fizičkiinače fizički nemiliŽene imaju stalnu potrebuimaju stalnu potrebu dastalnu potrebu da budupotrebu da budu voljenei kad one samekad one same neone same ne volei zato se čestozato se često predajuse često predaju ičesto predaju i ljudimapredaju i ljudima kojii ljudima koji suljudima koji su imkoji su im inačesu im inače fizičkiim inače fizički nemiliŽene imaju stalnu potrebu daimaju stalnu potrebu da budustalnu potrebu da budu voljenei kad one same nekad one same ne volei zato se često predajuzato se često predaju ise često predaju i ljudimačesto predaju i ljudima kojipredaju i ljudima koji sui ljudima koji su imljudima koji su im inačekoji su im inače fizičkisu im inače fizički nemili

Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili. -Jovan Dučić
ene-imaju-stalnu-potrebu-da-budu-voljene-i-kad-one-same-ne-voli-i-zato-se-esto-predaju-i-ljudima-koji-su-im-inae-fiziki-nemili
Žene su nemilosrdne prema ljudima koje ne vole. -Aleksandar Dima
ene-su-nemilosrdne-prema-ljudima-koje-ne-vole
Ljudi često zavide drugima kad sami ne mogu to imati što drugi imaju. -Ezop
ljudi-esto-zavide-drugima-kad-sami-ne-mogu-to-imati-to-drugi-imaju
Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni. -Herman Hese
ljudi-koji-imaju-hrabrosti-i-karaktera-drugim-su-ljudima-uvek-neugodni