Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.


ene-koje-misle-jesu-ene-na-koje-se-obino-ne-misli
džordž bernardŽenekojemislejesuženenaseobičnonemisliŽene kojekoje mislemisle jesujesu ženežene nana kojekoje sese običnoobično nene misliŽene koje mislekoje misle jesumisle jesu ženejesu žene nažene na kojena koje sekoje se običnose obično neobično ne misliŽene koje misle jesukoje misle jesu ženemisle jesu žene najesu žene na koježene na koje sena koje se običnokoje se obično nese obično ne misliŽene koje misle jesu ženekoje misle jesu žene namisle jesu žene na kojejesu žene na koje sežene na koje se običnona koje se obično nekoje se obično ne misli

Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.Žene ne misle ništa, ali ako misle, misle nešto drugo.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Žene su nemilosrdne prema ljudima koje ne vole.Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju svidjati čim smo ih odgonetnuli.Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.