Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))


ene-su-brbljive-samo-zato-to-se-mukarcima-nita-ne-moe-objasniti-u-dve-rei
ŽenesubrbljivesamozatotosemukarcimaniŠtanemožeobjasnitidverečiŽene susu brbljivebrbljive samosamo zatozato štošto sese muškarcimamuškarcima niŠtaniŠta nene možemože objasnitiobjasniti uu dvedve rečiŽene su brbljivesu brbljive samobrbljive samo zatosamo zato štozato što sešto se muškarcimase muškarcima niŠtamuškarcima niŠta neniŠta ne možene može objasnitimože objasniti uobjasniti u dveu dve rečiŽene su brbljive samosu brbljive samo zatobrbljive samo zato štosamo zato što sezato što se muškarcimašto se muškarcima niŠtase muškarcima niŠta nemuškarcima niŠta ne moženiŠta ne može objasnitine može objasniti umože objasniti u dveobjasniti u dve rečiŽene su brbljive samo zatosu brbljive samo zato štobrbljive samo zato što sesamo zato što se muškarcimazato što se muškarcima niŠtašto se muškarcima niŠta nese muškarcima niŠta ne možemuškarcima niŠta ne može objasnitiniŠta ne može objasniti une može objasniti u dvemože objasniti u dve reči

Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim. -Duško Radović
ene-nisu-postigle-nekada-su-bile-neravnopravne-pravim-mukarcima-a-sada-su-ravnopravne-nikakvim
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije. -Maksim Gorki
ne-moe-se-biti-neprijatelj-vatre-samo-zato-to-ona-ponekad-opee-valja-se-sjetiti-da-ona-uvijek-grije