Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene.


ene-su-pogonsko-gorivo-za-mislee-ljude-jedina-prava-ljubav-izmeu-mukarca-i-ene
duško ttrifunovićŽenesupogonskogorivozamislećeljudejedinapravaljubavizmeđumukarcaženeŽene susu pogonskopogonsko gorivogorivo zaza mislećemisleće ljudejedina pravaprava ljubavljubav jeje izmeđuizmeđu muškarcamuškarca ii ženeŽene su pogonskosu pogonsko gorivopogonsko gorivo zagorivo za mislećeza misleće ljudejedina prava ljubavprava ljubav jeljubav je izmeđuje između muškarcaizmeđu muškarca imuškarca i ženeŽene su pogonsko gorivosu pogonsko gorivo zapogonsko gorivo za mislećegorivo za misleće ljudejedina prava ljubav jeprava ljubav je izmeđuljubav je između muškarcaje između muškarca iizmeđu muškarca i ženeŽene su pogonsko gorivo zasu pogonsko gorivo za mislećepogonsko gorivo za misleće ljudejedina prava ljubav je izmeđuprava ljubav je između muškarcaljubav je između muškarca ije između muškarca i žene

Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene. -Fridrih Niče
isti-afekti-su-kod-mukarca-i-ene-ipak-razliiti-u-tempu-stoga-nema-kraja-nesporazumima-izmeu-mukarca-i-ene
Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca. -Onore de Balzak
dobar-brak-bio-bi-izmeu-slijepe-ene-i-gluhog-mukarca