Žene su sposobnije da okaju svoj grijeh, pa su zato i sposobnije da griješe.


ene-su-sposobnije-da-okaju-svoj-grijeh-pa-su-zato-i-sposobnije-da-grijee
pearl s. buckŽenesusposobnijedaokajusvojgrijehpazatogrijeeŽene susu sposobnijesposobnije dada okajuokaju svojsvoj grijehpa susu zatozato ii sposobnijesposobnije dada griješeŽene su sposobnijesu sposobnije dasposobnije da okajuda okaju svojokaju svoj grijehpa su zatosu zato izato i sposobnijei sposobnije dasposobnije da griješeŽene su sposobnije dasu sposobnije da okajusposobnije da okaju svojda okaju svoj grijehpa su zato isu zato i sposobnijezato i sposobnije dai sposobnije da griješeŽene su sposobnije da okajusu sposobnije da okaju svojsposobnije da okaju svoj grijehpa su zato i sposobnijesu zato i sposobnije dazato i sposobnije da griješe

Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))
ene-su-brbljive-samo-zato-to-se-mukarcima-nita-ne-moe-objasniti-u-dve-rei
Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne voli, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili. -Jovan Dučić
ene-imaju-stalnu-potrebu-da-budu-voljene-i-kad-one-same-ne-voli-i-zato-se-esto-predaju-i-ljudima-koji-su-im-inae-fiziki-nemili
Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole, i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili. -Jovan Dučić
ene-imaju-stalnu-potrebu-da-budu-voljene-i-kad-one-same-ne-vole-i-zato-se-esto-predaju-i-ljudima-koji-su-im-inae-fiziki-nemili
Žene su najfascinantnije u dobi između 35 i 40 godina, nakon što dobiju nekoliko bitki i znaju svoj tempo. Kako retko ikada pređu četrdesetu, ta fascinacija može potrajati zauvijek. -Kristijan Dior
ene-su-najfascinantnije-u-dobi-izmeu-35-i-40-godina-nakon-to-dobiju-nekoliko-bitki-i-znaju-svoj-tempo-kako-retko-ikada-preu-etrdesetu-fascinacija-moe
Ako se teški gresi okajavaju tek na onome svetu, neka se barem glupi okaju na ovome. -Artur Šopenhauer
ako-se-teki-gresi-okajavaju-tek-na-onome-svetu-neka-se-barem-glupi-okaju-na-ovome