Žene su unele više blagosti i uglađenosti među ljude, nego svi moralisti ovog sveta.


ene-su-unele-vie-blagosti-i-uglaenosti-meu-ljude-nego-svi-moralisti-ovog-sveta
jovan dučićŽenesuunelevieblagostiuglađenostimeđuljudenegosvimoralistiovogsvetaŽene susu uneleunele viševiše blagostiblagosti ii uglađenostiuglađenosti međumeđu ljudenego svisvi moralistimoralisti ovogovog svetaŽene su unelesu unele višeunele više blagostiviše blagosti iblagosti i uglađenostii uglađenosti međuuglađenosti među ljudenego svi moralistisvi moralisti ovogmoralisti ovog svetaŽene su unele višesu unele više blagostiunele više blagosti iviše blagosti i uglađenostiblagosti i uglađenosti međui uglađenosti među ljudenego svi moralisti ovogsvi moralisti ovog svetaŽene su unele više blagostisu unele više blagosti iunele više blagosti i uglađenostiviše blagosti i uglađenosti međublagosti i uglađenosti među ljudenego svi moralisti ovog sveta

Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)
onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla. -Žarko Laušević
sve-i-sve-pakosti-sva-nespokojstva-ovog-sveta-dolaze-iz-sumnje-da-nema-sumnje-ne-bi-bilo-toliko-zla
Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. -Otac Tadej
treba-da-se-opusti-ne-uzimaj-previe-na-sebe-brige-ovog-sveta-ve-uvaj-svoj-mir-i-ivi-bogom-neka-ide-kako-ide