Žene su uvijek iskrene čak i onda kad su licemjerne jer se povode za nekim prirodnim osjećanjem.


ene-su-uvijek-iskrene-ak-i-onda-kad-su-licemjerne-jer-se-povode-za-nekim-prirodnim-osjeanjem
onore de balzakŽenesuuvijekiskrenečakondakadlicemjernejersepovodezanekimprirodnimosjećanjemŽene susu uvijekuvijek iskreneiskrene čakčak ii ondaonda kadkad susu licemjernelicemjerne jerjer sese povodepovode zaza nekimnekim prirodnimprirodnim osjećanjemŽene su uvijeksu uvijek iskreneuvijek iskrene čakiskrene čak ičak i ondai onda kadonda kad sukad su licemjernesu licemjerne jerlicemjerne jer sejer se povodese povode zapovode za nekimza nekim prirodnimnekim prirodnim osjećanjemŽene su uvijek iskrenesu uvijek iskrene čakuvijek iskrene čak iiskrene čak i ondačak i onda kadi onda kad suonda kad su licemjernekad su licemjerne jersu licemjerne jer selicemjerne jer se povodejer se povode zase povode za nekimpovode za nekim prirodnimza nekim prirodnim osjećanjemŽene su uvijek iskrene čaksu uvijek iskrene čak iuvijek iskrene čak i ondaiskrene čak i onda kadčak i onda kad sui onda kad su licemjerneonda kad su licemjerne jerkad su licemjerne jer sesu licemjerne jer se povodelicemjerne jer se povode zajer se povode za nekimse povode za nekim prirodnimpovode za nekim prirodnim osjećanjem

Saznaćemo tek ako kažemo reči iskrene, istovetne. I samo onda kad i mi tražimo moći će neko i nas da sretne. -Miroslav Mika Antić
saznaemo-tek-ako-kaemo-rei-iskrene-istovetne-i-samo-onda-kad-i-mi-traimo-moi-e-neko-i-nas-da-sretne
Naučila sam da je čekanje najteže od svega, i hocu da se naviknem da si sa mnom, čak i onda kad nisi pored mene.. -Paulo Koeljo
nauila-sam-da-ekanje-najtee-od-svega-i-hocu-da-se-naviknem-da-mnom-ak-i-onda-kad-nisi-pored-mene
U nekim trenucima pomislim da ću da poludim… a onda shvatim da sam već luda i da nemam čega da se plašim:))))))))))
u-nekim-trenucima-pomislim-da-u-da-poludim-a-onda-shvatim-da-sam-ve-luda-i-da-nemam-ega-da-se-plaim