Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio; a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.


enu-treba-uzeti-za-ono-to-jeste-i-ne-pokuavati-da-izgraujemo-bolje-nego-to-bog-napravio-a-ako-se-ena-uzme-za-onakvu-kakva-odista-onda-moe-jo-doneti
jovan dučićŽenutrebauzetizaonotojestenepokuavatidaizgrađujemoboljenegobognapravioakoseženauzmeonakvukakvaodistaondamožejodonetimukarcuneizmernopunoradostiŽenu trebatreba uzetiuzeti zaza onoono štošto jestei nene pokušavatipokušavati dada jeje izgrađujemoizgrađujemo boljebolje negonego štošto jeje bogbog napravioako sese ženažena uzmeuzme zaza onakvuonakvu kakvakakva jeje odistaonda možemože jošjoš donetidoneti muškarcumuškarcu neizmernoneizmerno punopuno radostiŽenu treba uzetitreba uzeti zauzeti za onoza ono štoono što jestei ne pokušavatine pokušavati dapokušavati da jeda je izgrađujemoje izgrađujemo boljeizgrađujemo bolje negobolje nego štonego što ješto je bogje bog napravioa ako seako se ženase žena uzmežena uzme zauzme za onakvuza onakvu kakvaonakvu kakva jekakva je odistaonda može jošmože još donetijoš doneti muškarcudoneti muškarcu neizmernomuškarcu neizmerno punoneizmerno puno radosti

Ženu treba uzeti za ono što jeste, i ne pokušavati da je izgrađujemo bolje nego što je Bog napravio: a ako se žena uzme za onakvu kakva je odista, onda može još doneti muškarcu neizmerno puno radosti.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditiČovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi.Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno.Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvek skriveno.