Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti nego deset godina za kojih se kod kuće ostane.


esto-jedan-dan-koji-se-napolju-provede-donosi-vie-novosti-nego-deset-godina-za-kojih-se-kod-kue-ostane
anatol fransČestojedandankojisenapoljuprovededonosivienovostinegodesetgodinazakojihkodkućeostaneČesto jedanjedan dandan kojikoji sese napoljunapolju provededonosi viševiše novostinovosti negonego desetdeset godinagodina zaza kojihkojih sese kodkod kućekuće ostaneČesto jedan danjedan dan kojidan koji sekoji se napoljuse napolju provededonosi više novostiviše novosti negonovosti nego desetnego deset godinadeset godina zagodina za kojihza kojih sekojih se kodse kod kućekod kuće ostaneČesto jedan dan kojijedan dan koji sedan koji se napoljukoji se napolju provededonosi više novosti negoviše novosti nego desetnovosti nego deset godinanego deset godina zadeset godina za kojihgodina za kojih seza kojih se kodkojih se kod kućese kod kuće ostaneČesto jedan dan koji sejedan dan koji se napoljudan koji se napolju provededonosi više novosti nego desetviše novosti nego deset godinanovosti nego deset godina zanego deset godina za kojihdeset godina za kojih segodina za kojih se kodza kojih se kod kućekojih se kod kuće ostane

Onoga dana kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovaće više nego u ranijim vekovima svoje istorije. -Nikola Tesla
onoga-dana-kada-nauka-pone-prouavati-nefizikalne-duhovne-pojave-u-deset-godina-napredovae-vie-nego-u-ranijim-vekovima-svoje-istorije
Bolje je živeti makar i jedan dan kao lav, nego stotinu godina kao ovca. -Italijanske poslovice
bolje-iveti-makar-i-jedan-dan-kao-lav-nego-stotinu-godina-kao-ovca
Deset ljudi koji pricaju prave više buke od deset hiljada onih koji ćute. -Napoleon Bonaparta
deset-ljudi-koji-pricaju-prave-vie-buke-od-deset-hiljada-onih-koji-ute