Često ljudi pate i ljubav krive za to. Ja smatram da to nije fer prema tom tako čistom i divnom osjećaju, ja mislim da je problem u ljudima.


esto-ljudi-pate-i-ljubav-krive-za-to-ja-smatram-da-to-nije-fer-prema-tom-tako-istom-i-divnom-osjeaju-ja-mislim-da-problem-u-ljudima
milica jakovljević mir-jamČestoljudipateljubavkrivezatojasmatramdatonijeferprematomtakočistomdivnomosjećajujamislimproblemljudimaČesto ljudiljudi patepate ii ljubavljubav krivekrive zaja smatramsmatram danije ferfer premaprema tomtom takotako čistomčistom ii divnomdivnom osjećajuja mislimmislim dada jeje problemproblem uu ljudimaČesto ljudi pateljudi pate ipate i ljubavi ljubav kriveljubav krive zaja smatram dada to nijenije fer premafer prema tomprema tom takotom tako čistomtako čistom ičistom i divnomi divnom osjećajuja mislim damislim da jeda je problemje problem uproblem u ljudimaČesto ljudi pate iljudi pate i ljubavpate i ljubav krivei ljubav krive zasmatram da to nijeda to nije fernije fer prema tomfer prema tom takoprema tom tako čistomtom tako čistom itako čistom i divnomčistom i divnom osjećajuja mislim da jemislim da je problemda je problem uje problem u ljudimaČesto ljudi pate i ljubavljudi pate i ljubav krivepate i ljubav krive zaja smatram da to nijesmatram da to nije ferda to nije fer premanije fer prema tom takofer prema tom tako čistomprema tom tako čistom itom tako čistom i divnomtako čistom i divnom osjećajuja mislim da je problemmislim da je problem uda je problem u ljudima

Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Nikada u istoriji ljudskih sukoba nije tako mnogo ljudi dugovalo prema tako malo ljudi. -Vinston Čerčil
nikada-u-istoriji-ljudskih-sukoba-nije-tako-mnogo-ljudi-dugovalo-prema-tako-malo-ljudi
Materinska ljubav i ljubav prema majci su najlepše poruke božanstva ljudima na zemlji. -Mihajlo Pupin
materinska-ljubav-i-ljubav-prema-majci-su-najlepe-poruke-boanstva-ljudima-na-zemlji
Svi mi koji smo kao mali govorili: Ja necu tako da se igram,to nije fer :D
svi-mi-koji-smo-kao-mali-govorili-ja-necu-tako-da-se-igramto-nije-fer-d
Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa. -Paulo Koeljo
odavno-ve-ne-pomiljam-na-ono-to-se-zove-ljubav-izgleda-da-ljubav-bjei-od-mene-kao-da-vie-nije-vana-kao-da-osjea-da-nije-dobrodo-ali-ako-prestanem-da