Često poželim tvoj hod, ali ne bih ga pratio. U daljini kao da si ti, i vidim sebe kraj tebe. Možda sam lud, jer davno sam shvatio da ti za mene nisi tu. A ja još uvek okušavam čudo na mestu naših susreta.


esto-poelim-tvoj-hod-ali-ne-bih-ga-pratio-u-daljini-kao-da-ti-i-vidim-sebe-kraj-tebe-moda-sam-lud-jer-davno-sam-shvatio-da-ti-za-mene-nisi-a-ja-jo
momo kaporČestopoželimtvojhodalinebihgapratiodaljinikaodatividimsebekrajtebemoždasamludjerdavnoshvatiotizamenenisijajouvekokuavamčudonamestunaihsusretaČesto poželimpoželim tvojtvoj hodali nene bihbih gaga pratiou daljinidaljini kaokao dada sisi tii vidimvidim sebesebe krajkraj tebemožda samsam ludjer davnodavno samsam shvatioshvatio dada titi zaza menemene nisinisi tuja jošjoš uvekuvek okušavamokušavam čudočudo nana mestumestu našihnaših susretaČesto poželim tvojpoželim tvoj hodali ne bihne bih gabih ga pratiou daljini kaodaljini kao dakao da sida si tii vidim sebevidim sebe krajsebe kraj tebemožda sam ludjer davno samdavno sam shvatiosam shvatio dashvatio da tida ti zati za meneza mene nisimene nisi tua ja jošja još uvekjoš uvek okušavamuvek okušavam čudookušavam čudo načudo na mestuna mestu našihmestu naših susreta

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Bilo je to jednom, davno, u životu još lepom. Možda mi se činio težak tada, ali kad mislim o njemu sa ovoga mesta, želeo bih da se vrati. -Meša Selimović
bilo-to-jednom-davno-u-ivotu-jo-lepom-moda-mi-se-inio-teak-tada-ali-kad-mislim-o-njemu-ovoga-mesta-eleo-bih-da-se-vrati
Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...
nikad-me-zapravo-nisi-upoznao-moda-izgledam-slaba-na-tebe-ali-ako-vrsto-odluim-mogu-razbiti-i-ljubav-onda-e-videti-koliko-sam-sposobna-za-sve-pa
Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako. Tražim te otkako za sebe znam. -Đorđe Balašević
lud-sam-za-tobom-pae-ali-lud-sam-i-onako-traim-te-otkako-za-sebe-znam