Često su me pitali, posebno žene, kako mogu da uskladim porodični život sa karijerom. Pa, to uopšte nije bilo lako.


esto-su-me-pitali-posebno-ene-kako-mogu-da-uskladim-porodi-ivot-karijerom-pa-to-uopte-nije-bilo-lako
marija kiriČestosumepitaliposebnoženekakomogudauskladimporodičniživotkarijerompatouoptenijebilolakoČesto susu meme pitaliposebno ženekako mogumogu dada uskladimuskladim porodičniporodični životživot sasa karijeromuopšte nijenije bilobilo lakoČesto su mesu me pitalikako mogu damogu da uskladimda uskladim porodičniuskladim porodični životporodični život saživot sa karijeromuopšte nije bilonije bilo lakoČesto su me pitalikako mogu da uskladimmogu da uskladim porodičnida uskladim porodični životuskladim porodični život saporodični život sa karijeromuopšte nije bilo lakokako mogu da uskladim porodičnimogu da uskladim porodični životda uskladim porodični život sauskladim porodični život sa karijerom

Iako nije bio česta pojava ili ga uopšte nije bilo, smeh postaje kao deo svakodnevnog života. -Bob Marli
iako-nije-bio-esta-pojava-ili-ga-uopte-nije-bilo-smeh-postaje-kao-deo-svakodnevnog-ivota
Zašto žene ne komentarišu utakmice? -Ne mogu fudbaleri toliko brzo trčati koliko žene mogu brzo pričati !
zato-ene-ne-komentariu-utakmice-ne-mogu-fudbaleri-toliko-brzo-trati-koliko-ene-mogu-brzo-priati
Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako