Eto, i ja sam počela ponovo da uživam u suncu, planinama, pa čak i u problemima, a počela sam i da uviđam da za besmisao mog života nije kriv niko drugi osim mene.


eto-i-ja-sam-poela-ponovo-da-uivam-u-suncu-planinama-pa-ak-i-u-problemima-a-poela-sam-i-da-uviam-da-za-besmisao-mog-ivota-nije-kriv-niko-drugi-osim
matija bećkovićetojasampočelaponovodauživamsuncuplaninamapačakproblemimauviđamzabesmisaomogživotanijekrivnikodrugiosimmenei jaja samsam počelapočela ponovoponovo dada uživamuživam uu suncupa čakčak iu problemimapočela samsam ii dada uviđamuviđam dada zaza besmisaobesmisao mogmog životaživota nijenije krivkriv nikoniko drugidrugi osimosim menei ja samja sam počelasam počela ponovopočela ponovo daponovo da uživamda uživam uuživam u suncupa čak ičak i ui u problemimaa počela sampočela sam isam i dai da uviđamda uviđam dauviđam da zada za besmisaoza besmisao mogbesmisao mog životamog života niježivota nije krivnije kriv nikokriv niko druginiko drugi osimdrugi osim mene

Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam. -Paulo Koeljo
moje-su-mogunosti-mnogo-vee-nego-to-sam-mislila-i-ja-bih-htela-s-tobom-da-podelim-i-neke-drage-stvari-koje-sam-tek-poela-da-otkrivam
Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam. -Arapske poslovice
ako-me-jedanput-prevari-ti-kriv-ali-ako-me-i-drugi-put-prevari-kriv-sam-sam
Već se to događalo, dogodiće se ponovo, u to sam siguran. Neko odlazi zato što će neko drugi doći, ponovo ću pronaći ljubav. -Paulo Koeljo
ve-se-to-dogaalo-dogodie-se-ponovo-u-to-sam-siguran-neko-odlazi-zato-to-e-neko-drugi-doi-ponovo-u-pronai-ljubav
Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega