Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.


etrdeset-mi-godina-runo-doba-ovjek-jo-mlad-kako-bi-imao-elja-a-ve-star-da-ih-ostvaruje-teta-to-nemam-deset-godina-vie-pa-bi-me-starost-uvala-od
meša selimovićČetrdesetmigodinaružnodobačovjekjomladkakobiimaoželjavećstardaihostvarujeŠtetatonemamdesetviepamestarostčuvalaodpobunailimanjebilosvejednojertridesetmladosttosadmislimkadsamsenepovratnoudaljionjemladostkojaničeganebojisebeČetrdeset mimi jeje godinagodina ružnoružno dobačovjek jeje jošjoš mladmlad kakokako bibi imaoimao željaveć starstar dada ihih ostvarujeŠteta štošto nemamnemam desetdeset godinagodina viševiše papa bibi meme staroststarost čuvalačuvala odod pobunapobuna iliili desetdeset godinagodina manjemanje papa bibi mimi bilobilo svejednojer tridesettrideset godinagodina jeje mladostsad mislimkad samsam sese nepovratnonepovratno udaljioudaljio odod njemladost kojakoja sese ničeganičega nene bojipa nini sebeČetrdeset mi jemi je godinaje godina ružnogodina ružno dobačovjek je jošje još mladjoš mlad kakomlad kako bikako bi imaobi imao željaa već starveć star dastar da ihda ih ostvarujeŠteta što nemamšto nemam desetnemam deset godinadeset godina višegodina više paviše pa bipa bi mebi me starostme starost čuvalastarost čuvala odčuvala od pobunaod pobuna ilipobuna ili desetili deset godinadeset godina manjegodina manje pamanje pa bipa bi mibi mi bilomi bilo svejednojer trideset godinatrideset godina jegodina je mladostkad sam sesam se nepovratnose nepovratno udaljionepovratno udaljio odudaljio od njemladost koja sekoja se ničegase ničega neničega ne bojipa ni sebe

Četrdesete su starost mladih godina. Pedesete su mladost starih godina. -Viktor Igo
etrdesete-su-starost-mladih-godina-pedesete-su-mladost-starih-godina
Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama
Sa 3 godine – Mama ja te volim! Sa 10 godina – Dobro, dobro mama! Sa 16 godina – Mama što smetaš! Sa 18 godina – Hoću otići iz ove ku ...
sa-3-godine-mama-ja-te-volim-sa-10-godina-dobro-dobro-mama-sa-16-godina-mama-to-smeta-sa-18-godina-hou-otii-iz-ove-ku
Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti nego deset godina za kojih se kod kuće ostane. -Anatol Frans
esto-jedan-dan-koji-se-napolju-provede-donosi-vie-novosti-nego-deset-godina-za-kojih-se-kod-kue-ostane