Evo, silazi sumrak, i svet postaje hladniji. Ti si moj način toplog. Obući ću te na sebe da se, ovako pokipeo, ne prehladim od studeni svog straha i samoće.


evo-silazi-sumrak-i-svet-postaje-hladniji-ti-moj-nain-toplog-obui-u-te-na-sebe-da-se-ovako-pokipeo-ne-prehladim-od-studeni-svog-straha-i-samoe
miroslav mika antićevosilazisumraksvetpostajehladnijitimojnačintoplogobućićutenasebedaseovakopokipeoneprehladimodstudenisvogstrahasamoćesilazi sumraki svetsvet postajepostaje hladnijiti sisi mojmoj načinnačin toplogobući ćuću tete nana sebesebe dada seovako pokipeone prehladimprehladim odod studenistudeni svogsvog strahastraha ii samoćei svet postajesvet postaje hladnijiti si mojsi moj načinmoj način toplogobući ću teću te nate na sebena sebe dasebe da sene prehladim odprehladim od studeniod studeni svogstudeni svog strahasvog straha istraha i samoće

Ko ce da jede?-Evo ja cu  Ko ce da se maje po ceo dan?-Evo ja cu  Кo ce da pocisti kucu i dvoriste?-Evo ja cu  Ko ce da napravi rucak?-Evo ja cu  Ko ce da ...
ko-da-jedeevo-ja-cu-ko-da-se-maje-po-ceo-danevo-ja-cu-o-da-pocisti-kucu-i-dvoristeevo-ja-cu-ko-da-napravi-rucakevo-ja-cu-ko-da
A ja sam omiljena igračka samoće, sa mnom svako tad radi šta hoće.. Al’ kad probaju iz srca da uzmu te, moje telo moj kavez je..!♥
a-ja-sam-omiljena-igraka-samoe-mnom-svako-tad-radi-hoe-al-kad-probaju-iz-srca-da-uzmu-te-moje-telo-moj-kavez
Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni. -Eva Gabor
ja-ovako-zamiljam-idealan-svet-u-kome-bi-svi-bili-sre-sve-ene-bi-bile-udate-a-svi-mukarci-neoenjeni
Ja volim samo sebe, svog predivnog sebe!!! ;)
ja-volim-samo-sebe-svog-predivnog-sebe