Fašizam nije se održao na valu neke doktrine koja je bila prethodno izrađena za stolom: nastao je iz potrebe za djelovanjem i bio je djelovanje; nije bio stranka, nego u prve dvije godine antistranka i pokret.


faizam-nije-se-odrao-na-valu-neke-doktrine-koja-bila-prethodno-izraena-za-stolom-nastao-iz-potrebe-za-djelovanjem-i-bio-djelovanje-nije-bio-stranka
benito mussolinifaizamnijeseodržaonavalunekedoktrinekojabilaprethodnoizrađenazastolomnastaoizpotrebedjelovanjembiodjelovanjestrankanegoprvedvijegodineantistrankapokretfašizam nijenije sese održaoodržao nana valuvalu nekeneke doktrinedoktrine kojakoja jeje bilabila prethodnoprethodno izrađenaizrađena zaza stolomnastao jeje iziz potrebepotrebe zaza djelovanjemdjelovanjem ii biobio jeje djelovanjenije biobio strankanego uu prveprve dvijedvije godinegodine antistrankaantistranka ii pokretfašizam nije senije se održaose održao naodržao na valuna valu nekevalu neke doktrineneke doktrine kojadoktrine koja jekoja je bilaje bila prethodnobila prethodno izrađenaprethodno izrađena zaizrađena za stolomnastao je izje iz potrebeiz potrebe zapotrebe za djelovanjemza djelovanjem idjelovanjem i bioi bio jebio je djelovanjenije bio strankanego u prveu prve dvijeprve dvije godinedvije godine antistrankagodine antistranka iantistranka i pokret

Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo. -Mark Tven
adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala. -Charles Caleb Colton
onaj-koji-umire-kao-muenik-dokazuje-da-nije-bio-podlac-ali-u-kojem-sluaju-da-nije-bio-budala
Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nemoj-nikada-misliti-da-rat-koliko-potreban-bio-koliko-opravdan-bio-nije-zloin
Ovaj svet, isti za sve, nije stvorio nijedan bog i nijedan čovek , nego je uvek bio, jeste i biće vatra večito živa, koja se s merom pali i s merom gasi. -Heraklit
ovaj-svet-isti-za-sve-nije-stvorio-nijedan-bog-i-nijedan-ovek-nego-uvek-bio-jeste-i-bie-vatra-veito-iva-koja-se-s-merom-pali-i-s-merom-gasi
Retko se koja žena, i posle najveće poruge, odvoji od čoveka dok se prethodno nije pobrinula da ne ostane sama. -Jovan Dučić
retko-se-koja-ena-i-posle-najvee-poruge-odvoji-od-oveka-dok-se-prethodno-nije-pobrinula-da-ne-ostane-sama