Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno.


fantazija-prirodna-snaga-u-oveku-i-ako-joj-se-ne-udovolji-ona-e-ili-nestati-ili-obratno-razbuktat-e-se-prekomjerno-a-to-i-tetno
fjodor dostojevskifantazijaprirodnasnagačovekuakojojseneudovoljionaćeilinestatiobratnorazbuktatprekomjernototetnofantazija jeje prirodnaprirodna snagasnaga uu čovekučoveku ii akoako jojjoj sese nene udovoljiona ćeće iliili nestatinestati iliili obratnorazbuktat ćeće sese prekomjernoi štetnofantazija je prirodnaje prirodna snagaprirodna snaga usnaga u čovekuu čoveku ičoveku i akoi ako jojako joj sejoj se nese ne udovoljiona će iliće ili nestatiili nestati ilinestati ili obratnorazbuktat će seće se prekomjernoa to jeje i štetnofantazija je prirodna snagaje prirodna snaga uprirodna snaga u čovekusnaga u čoveku iu čoveku i akočoveku i ako joji ako joj seako joj se nejoj se ne udovoljiona će ili nestatiće ili nestati iliili nestati ili obratnorazbuktat će se prekomjernoa to je ifantazija je prirodna snaga uje prirodna snaga u čovekuprirodna snaga u čoveku isnaga u čoveku i akou čoveku i ako jojčoveku i ako joj sei ako joj se neako joj se ne udovoljiona će ili nestati iliće ili nestati ili obratnoa to je i štetno

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Ako devojka stavi vezu na fejsu, a ne pise sa kim, ili je ruzan ili se ona folira. :)
ako-devojka-stavi-vezu-na-fejsu-a-ne-pise-kim-ili-ruzan-ili-se-ona-folira
U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. -Ivo Andric
u-svakoj-eni-ima-avo-koga-treba-ubiti-ili-poslom-ili-raanjem-ili-i-jednim-i-drugim-a-ako-se-ena-otme-i-jednom-i-drugom-onda-treba-ubiti-enu