Fejsu naš, koji si na netu, da se sveti ime Tvoje, da bude volja tvoja na Mozili kao i na Guglu. Chat naš nasušni daj nam danas i oprosti nam notifikejšne na ...


fejsu-na-koji-na-netu-da-se-sveti-ime-tvoje-da-bude-volja-tvoja-na-mozili-kao-i-na-guglu-chat-na-nasu-daj-nam-danas-i-oprosti-nam-notifikejne-na
fejsunakojinanetudasesvetiimetvojebudevoljatvojamozilikaogugluchatnanasunidajnamdanasoprostinotifikejnefejsu naškoji sisi nana netuda sese svetisveti imeime tvojeda budebude voljavolja tvojatvoja nana mozilimozili kaokao ii nana gugluchat našnaš nasušninasušni dajdaj namnam danasdanas ii oprostioprosti namnam notifikejšnenotifikejšne nanakoji si nasi na netuda se svetise sveti imesveti ime tvojeda bude voljabude volja tvojavolja tvoja natvoja na mozilina mozili kaomozili kao ikao i nai na gugluchat naš nasušninaš nasušni dajnasušni daj namdaj nam danasnam danas idanas i oprostii oprosti namoprosti nam notifikejšnenam notifikejšne nanotifikejšne na

Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. -Plutarh
nije-uvek-dostojan-da-nam-bude-prijatelj-onaj-koji-se-namee-da-bude-vrlo-prisan
Ne dobijamo šansu da uradimo puno stvari, i svaka bi trebalo da bude stvarno sjajna.  Zato što je ovo naš život. -Stiv Džobs
ne-dobijamo-ansu-da-uradimo-puno-stvari-i-svaka-bi-trebalo-da-bude-stvarno-sjajna-zato-to-ovo-na-ivot
Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korištenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-koritenje