Gde mogu da nađem čoveka kojim upravlja razum umesto navika i nagona?


gde-mogu-da-naem-oveka-kojim-upravlja-razum-umesto-navika-i-nagona
halil džubrangdemogudanađemčovekakojimupravljarazumumestonavikanagonagde mogumogu dada nađemnađem čovekačoveka kojimkojim upravljaupravlja razumrazum umestoumesto navikanavika ii nagonagde mogu damogu da nađemda nađem čovekanađem čoveka kojimčoveka kojim upravljakojim upravlja razumupravlja razum umestorazum umesto navikaumesto navika inavika i nagonagde mogu da nađemmogu da nađem čovekada nađem čoveka kojimnađem čoveka kojim upravljačoveka kojim upravlja razumkojim upravlja razum umestoupravlja razum umesto navikarazum umesto navika iumesto navika i nagonagde mogu da nađem čovekamogu da nađem čoveka kojimda nađem čoveka kojim upravljanađem čoveka kojim upravlja razumčoveka kojim upravlja razum umestokojim upravlja razum umesto navikaupravlja razum umesto navika irazum umesto navika i nagona

Gde nas čula izdaju, razum nastupa.Ljubav je dovoljna da nahrani čoveka umesto jela i pića.Ako razum čini čoveka, osećaj ga vodi.Nenasilje nije nešto za samo jedan broj odabranih, ono je nešto za sve nas. Ono je jedna vrsta načina života na osnovi respekta za svakog čovjeka i za okolinu. Ono je sredstvo kojim se mogu provesti socijalne i političke promjene i kojim se čovjek može suprotstaviti zlu, a da pri tom ne čini zlo. Ono je potpuno novi način razmišljanja.Ekspert je covek koji je napravio sve greske koje se mogu napraviti u poslu u kojim se bavi. By MajaKada se dogode velika zla, obično pokušam da otkrijem šta dobro može iz njih da proizađe na našu utehu, pošto je Proviđenje zapravo tako postavilo poredak stvari da su većina zala načini da se proizvede neko dobro. Mi ne živimo u svetu kojim ne vladaju zakoni ni moć Više Sile. Naši napori su u Njegovim rukama, i on njima upravlja; On će doneti njihove rezultate, u Svom sopstvenom času.