Gdje su među ljudima granice? Nema u čovjeku ni Vlaha ni Turčina. Postoji samo golema ljudska bijeda i nevolja. Jednako i vlaška i turska.


gdje-su-meu-ljudima-granice-nema-u-ovjeku-vlaha-turina-postoji-samo-golema-ljudska-bijeda-i-nevolja-jednako-i-vlaka-i-turska
branko Ćopićgdjesumeđuljudimagranicenemačovjekuvlahaturčinapostojisamogolemaljudskabijedanevoljajednakovlakaturskagdje susu međumeđu ljudimaljudima granicenema uu čovjekučovjeku nini vlahavlaha nini turčinapostoji samosamo golemagolema ljudskaljudska bijedabijeda ii nevoljajednako ii vlaškavlaška ii turskagdje su međusu među ljudimameđu ljudima granicenema u čovjekuu čovjeku ničovjeku ni vlahani vlaha nivlaha ni turčinapostoji samo golemasamo golema ljudskagolema ljudska bijedaljudska bijeda ibijeda i nevoljajednako i vlaškai vlaška ivlaška i turskagdje su među ljudimasu među ljudima granicenema u čovjeku niu čovjeku ni vlahačovjeku ni vlaha nini vlaha ni turčinapostoji samo golema ljudskasamo golema ljudska bijedagolema ljudska bijeda iljudska bijeda i nevoljajednako i vlaška ii vlaška i turskagdje su među ljudima granicenema u čovjeku ni vlahau čovjeku ni vlaha ničovjeku ni vlaha ni turčinapostoji samo golema ljudska bijedasamo golema ljudska bijeda igolema ljudska bijeda i nevoljajednako i vlaška i turska

Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natjera-da-taj-jaz
Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natera-da-taj-jaz-premoste
U onog koji nema decu jedna je nevolja, u koga ih je mnogo-hiljadu nevolja. -Armenske poslovice
u-onog-koji-nema-decu-jedna-nevolja-u-koga-ih-mnogohiljadu-nevolja
Ne prizivajmo Božju pravdu i milost, ako ljudima svih naroda, vera i nevolja ne poželimo ono isto što se i za sebe molimo! -Patrijarh Pavle
ne-prizivajmo-boju-pravdu-i-milost-ako-ljudima-svih-naroda-vera-i-nevolja-ne-poelimo-ono-isto-to-se-i-za-sebe-molimo
Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju. -Stendal
dovoljno-sam-iveo-da-bih-vidio-kako-razlike-meu-ljudima-raaju-mrnju