Gdje teleskop završava, mikroskop počinje. Koji od njih dva pruža veličanstveniji pogled?


gdje-teleskop-zavrava-mikroskop-poinje-koji-od-njih-dva-prua-velianstveniji-pogled
viktor igogdjeteleskopzavravamikroskoppočinjekojiodnjihdvapružaveličanstvenijipogledgdje teleskopteleskop završavamikroskop počinjekoji odod njihnjih dvadva pružapruža veličanstvenijiveličanstveniji pogledgdje teleskop završavakoji od njihod njih dvanjih dva pružadva pruža veličanstvenijipruža veličanstveniji pogledkoji od njih dvaod njih dva pružanjih dva pruža veličanstvenijidva pruža veličanstveniji pogledkoji od njih dva pružaod njih dva pruža veličanstvenijinjih dva pruža veličanstveniji pogled

Velika nesreća čovjekova je što život počinje mladošću, a završava starošću, jer bi život bio neizmjerno savršeniji ako počinje starošću, a završava mladošću. -Jovan Dučić
velika-nesrea-ovjekova-to-ivot-poinje-mladou-a-zavrava-starou-jer-bi-ivot-bio-neizmjerno-savreniji-ako-poinje-starou-a-zavrava-mladou
Dobar sastanak se završava večerom. Odličan sastanak se završava doručkom.
dobar-sastanak-se-zavrava-veerom-odlian-sastanak-se-zavrava-dorukom
Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž. -Onore De Balzak
lopov-poinje-time-to-predstavlja-da-nalii-na-istinu-a-zavrava-time-to-istina-nalii-na
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.
dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove
Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih. -Maksim Gorki
ako-se-dva-kamena-kotrljaju-jedan-prema-drugomne-smije-stati-izmeu-njih
Ako si odlučio da imaš dva lica, učini da bar jedno od njih bude lepo. -Merlin Monro
ako-odluio-da-ima-dva-lica-uini-da-bar-jedno-od-njih-bude-lepo