General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva.


general-koji-napreduje-bez-gramzivosti-za-slavom-i-koji-se-povlai-bez-straha-od-sramote-koji-samo-razmilja-kako-da-zatiti-svoju-zemlju-i-da-dobro-slui
sun tzugeneralkojinapredujebezgramzivostizaslavomsepovlačistrahaodsramotesamorazmiljakakodazatitisvojuzemljudobroslužisvomevladarudraguljkraljevstvageneral kojikoji napredujenapreduje bezbez gramzivostigramzivosti zaza slavomslavom ii kojikoji sese povlačipovlači bezbez strahastraha odod sramotekoji samosamo razmišljarazmišlja kakokako dada zaštitizaštiti svojusvoju zemljuzemlju ii dada dobrodobro služisluži svomesvome vladaruvladaru jeje draguljdragulj kraljevstvageneral koji napredujekoji napreduje beznapreduje bez gramzivostibez gramzivosti zagramzivosti za slavomza slavom islavom i kojii koji sekoji se povlačise povlači bezpovlači bez strahabez straha odstraha od sramotekoji samo razmišljasamo razmišlja kakorazmišlja kako dakako da zaštitida zaštiti svojuzaštiti svoju zemljusvoju zemlju izemlju i dai da dobroda dobro služidobro služi svomesluži svome vladarusvome vladaru jevladaru je draguljje dragulj kraljevstva

Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti. -Konfučije
onaj-koji-ui-bez-razmiljanja-izgubljen-onaj-koji-razmilja-bez-uenja-u-velikoj-opasnosti
Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje, bez obzira kako sporo. -Platon
nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuirano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuisano napreduje, bez obzira kako sporo. -Platon
nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuisano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život. -Meša Selimović
ivi-ne-znaju-pouite-me-mrtvi-kako-se-moe-umrijeti-bez-straha-ili-bar-bez-uasa-jer-smrt-besmisao-kao-i-ivot