Genijalnost je u svemu intuicija. Sva značajna dela ispod tog fenomena tvorevine su talenat.


genijalnost-u-svemu-intuicija-sva-znaajna-dela-ispod-tog-fenomena-tvorevine-su-talenat
onore de balzakgenijalnostsvemuintuicijasvaznačajnadelaispodtogfenomenatvorevinesutalenatgenijalnost jeu svemusvemu intuicijasva značajnaznačajna deladela ispodispod togtog fenomenafenomena tvorevinetvorevine susu talenatgenijalnost je uje u svemuu svemu intuicijasva značajna delaznačajna dela ispoddela ispod togispod tog fenomenatog fenomena tvorevinefenomena tvorevine sutvorevine su talenatgenijalnost je u svemuje u svemu intuicijasva značajna dela ispodznačajna dela ispod togdela ispod tog fenomenaispod tog fenomena tvorevinetog fenomena tvorevine sufenomena tvorevine su talenatgenijalnost je u svemu intuicijasva značajna dela ispod togznačajna dela ispod tog fenomenadela ispod tog fenomena tvorevineispod tog fenomena tvorevine sutog fenomena tvorevine su talenat

Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela. -Andre Žid
sva-velika-umetnika-dela-dosta-su-teko-pristupana-ako-ih-neki-italac-smatra-lakim-znai-da-nije-umeo-proniknuti-u-srce-dela
Devojke! Sva ta šminka, garderoba, cipele impresionira samo druge devojke. Njemu ste najlepše nasmejane, u njegovoj majici ispod koje ste gole!
devojke-sva-minka-garderoba-cipele-impresionira-samo-druge-devojke-njemu-ste-najlepe-nasmejane-u-njegovoj-majici-ispod-koje-ste-gole
Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Ne trudi se da o svemu znaš sve, da ne bi u svemu postao neznalica. -Demokrit
ne-trudi-se-da-o-svemu-zna-sve-da-ne-bi-u-svemu-postao-neznalica
Razgovarajmo o svemu, a o svemu jedino i umem govoriti. -Matija Bećković
razgovarajmo-o-svemu-a-o-svemu-jedino-i-umem-govoriti
Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari. -Leonardo da Vinči
poeta-daleko-ispod-slikara-u-predstavljanju-vidljivih-stvari-kao-to-i-daleko-ispod-muziara-u-predstavljanju-nevidljivih-stvari