Glavni temelj svih država, novih, starih ili postojećih, su dobri zakoni i dobro oružje. Ne možete imati dobre zakone bez dobrog oružja, a gdje postoji dobro oružje, dobri zakoni će doći sami od sebe.


glavni-temelj-svih-drava-novih-starih-ili-postojeih-su-dobri-zakoni-i-dobro-oru-ne-moete-imati-dobre-zakone-bez-dobrog-oruja-a-gdje-postoji-dobro-oru
nikolo makijaveliglavnitemeljsvihdržavanovihstarihilipostojećihsudobrizakonidobrooružjenemožeteimatidobrezakonebezdobrogoružjagdjepostojioružjećedoćisamiodsebeglavni temeljtemelj svihsvih državastarih iliili postojećihsu dobridobri zakonizakoni ii dobrone možetemožete imatiimati dobredobre zakonezakone bezbez dobroggdje postojipostoji dobrodobri zakonizakoni ćeće doćidoći samisami odod sebeglavni temelj svihtemelj svih državastarih ili postojećihsu dobri zakonidobri zakoni izakoni i dobroi dobro oružjene možete imatimožete imati dobreimati dobre zakonedobre zakone bezzakone bez dobrogbez dobrog oružjaa gdje postojigdje postoji dobropostoji dobro oružjedobri zakoni ćezakoni će doćiće doći samidoći sami odsami od sebe

Više vrede dobri običaji nego dobri zakoni. -Tacit
vie-vrede-dobri-obiaji-nego-dobri-zakoni
Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo. -Frenk Zapa
ne-moete-biti-prava-drava-ako-nemate-svoje-pivo-i-svoju-aviokompaniju-moe-vam-pomoi-ako-imate-svoju-fudbalsku-ekipu-ili-nuklearno-oru-ali-u-najmanju
Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši. -Otac Tadej
ljubav-najjae-oru-koje-postoji-nema-te-sile-i-tog-oruja-koje-e-moi-protiv-ljubavi-da-se-bori-sve-se-rui
Rat je opravdan samo kada je neophodan; oružje je dozvoljeno samo kada ne postoji druga nada osim oružja. -Nikolo Makijaveli
rat-opravdan-samo-kada-neophodan-oru-dozvoljeno-samo-kada-ne-postoji-druga-nada-osim-oruja