Gledao sam Titanik kada sam se vratio kući iz bolnice. Znao sam da je moj IQ oštećen.


gledao-sam-titanik-kada-sam-se-vratio-kui-iz-bolnice-znao-sam-da-moj-iq-ote
stiven kinggledaosamtitanikkadasevratiokućiizbolniceznaodamojiqotećengledao samsam titaniktitanik kadakada samsam sese vratiovratio kućikući iziz bolniceznao samsam dada jeje mojmoj iqiq oštećengledao sam titaniksam titanik kadatitanik kada samkada sam sesam se vratiose vratio kućivratio kući izkući iz bolniceznao sam dasam da jeda je mojje moj iqmoj iq oštećengledao sam titanik kadasam titanik kada samtitanik kada sam sekada sam se vratiosam se vratio kućise vratio kući izvratio kući iz bolniceznao sam da jesam da je mojda je moj iqje moj iq oštećengledao sam titanik kada samsam titanik kada sam setitanik kada sam se vratiokada sam se vratio kućisam se vratio kući izse vratio kući iz bolniceznao sam da je mojsam da je moj iqda je moj iq oštećen

Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...Kada sam zaista počeo voleti sebe spoznao sam da me moj um može poremetiti i da se od nekih svojih misli mogu razboljeti. Ali čim sam počeo da koristim svoje srce, moj um je dobio dragocjenog saveznika. Danas ovu vezu zovem MUDROST SRCA.Znao sam da se vraćam, nisam znao kako al' znao sam zašto.Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.