Gledao sam Titanik kada sam se vratio kući iz bolnice. Znao sam da je moj IQ oštećen.


gledao-sam-titanik-kada-sam-se-vratio-kui-iz-bolnice-znao-sam-da-moj-iq-ote
stiven kinggledaosamtitanikkadasevratiokućiizbolniceznaodamojiqotećengledao samsam titaniktitanik kadakada samsam sese vratiovratio kućikući iziz bolniceznao samsam dada jeje mojmoj iqiq oštećengledao sam titaniksam titanik kadatitanik kada samkada sam sesam se vratiose vratio kućivratio kući izkući iz bolniceznao sam dasam da jeda je mojje moj iqmoj iq oštećengledao sam titanik kadasam titanik kada samtitanik kada sam sekada sam se vratiosam se vratio kućise vratio kući izvratio kući iz bolniceznao sam da jesam da je mojda je moj iqje moj iq oštećengledao sam titanik kada samsam titanik kada sam setitanik kada sam se vratiokada sam se vratio kućisam se vratio kući izse vratio kući iz bolniceznao sam da je mojsam da je moj iqda je moj iq oštećen

Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim
Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga