Glupa je ta riba koja se dva puta ulovi na istu udicu.


glupa-riba-koja-se-dva-puta-ulovi-na-istu-udicu
engleske poslovicegluparibakojasedvaputaulovinaistuudicuglupa jeta ribariba kojakoja sese dvadva putaputa uloviulovi nana istuistu udicuglupa je taje ta ribata riba kojariba koja sekoja se dvase dva putadva puta uloviputa ulovi naulovi na istuna istu udicuglupa je ta ribaje ta riba kojata riba koja seriba koja se dvakoja se dva putase dva puta ulovidva puta ulovi naputa ulovi na istuulovi na istu udicuglupa je ta riba kojaje ta riba koja seta riba koja se dvariba koja se dva putakoja se dva puta ulovise dva puta ulovi nadva puta ulovi na istuputa ulovi na istu udicu

Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor
Pobednici nikada ne prave dva puta istu grešku. Zato ratnik svetlosti stavlja na kocku svoje srce samo zbog nečeg vrednog. -Paulo Koeljo
pobednici-nikada-ne-prave-dva-puta-istu-greku-zato-ratnik-svetlosti-stavlja-na-kocku-svoje-srce-samo-zbog-neeg-vrednog
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Loveći ljude na svoju udicu, djavo meće razne mamce. Ali za besposlenog čoveka nisu potrebni nikakvi mamci; on trči na golu udicu. -Lav Tolstoj
lovei-ljude-na-svoju-udicu-djavo-mee-razne-mamce-ali-za-besposlenog-oveka-nisu-potrebni-nikakvi-mamci-on-tri-na-golu-udicu
Ludost: raditi istu stvar iznova x puta i očekivati drukčije rezultate -Albert Ajnštajn
ludost-raditi-istu-stvar-iznova-x-puta-i-oekivati-drukije-rezultate