Šta god da kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvijek praviti da ti vjeruje.


god-da-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvijek-praviti-da-ti-vjeruje
Đorđe balaševićŠtagoddakažeslagaćemorasepočetinavikavatinatovienemanekogkoćeuvijekpravititivjerujeŠta godgod dada kažeškažeš slagaćešmoraš sese početipočeti navikavatinavikavati nada viševiše nemašnemaš nekognekog koko ćeće sese uvijekuvijek pravitipraviti dada titi vjerujeŠta god dagod da kažešda kažeš slagaćeša moraš semoraš se početise početi navikavatipočeti navikavati nana to dada više nemašviše nemaš nekognemaš nekog konekog ko ćeko će seće se uvijekse uvijek pravitiuvijek praviti dapraviti da tida ti vjerujeŠta god da kažešgod da kažeš slagaćeša moraš se početimoraš se početi navikavatise početi navikavati nanavikavati na to dana to da višeda više nemaš nekogviše nemaš nekog konemaš nekog ko ćenekog ko će seko će se uvijekće se uvijek pravitise uvijek praviti dauvijek praviti da tipraviti da ti vjerujeŠta god da kažeš slagaćeša moraš se početi navikavatimoraš se početi navikavati napočeti navikavati na to danavikavati na to da višena to da više nemašda više nemaš nekog koviše nemaš nekog ko ćenemaš nekog ko će senekog ko će se uvijekko će se uvijek pravitiće se uvijek praviti dase uvijek praviti da tiuvijek praviti da ti vjeruje

Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj. -Đorđe Balašević
nemoj-malena-god-da-sad-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvek-praviti-da-ti-veruje-ja-vie-neu-biti-taj
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Sve vreme moraš da se boriš za život tako snažno, da nemaš vremena ni da ga živiš.
sve-vreme-mora-da-se-bori-za-ivot-tako-snano-da-nema-vremena-da-ga-ivi
Meni je dovoljno samo malo mesta u tvom srcu, ako ga nemaš .. molim te izbaci nekog !
meni-dovoljno-samo-malo-mesta-u-tvom-srcu-ako-ga-nema-molim-te-izbaci-nekog