Šta god toliko bilo nesigurno u ovoj smrdljivoj rupi od sveta, to u svakom slučaju ne može biti majčina ljubav.


god-toliko-bilo-nesigurno-u-ovoj-smrdljivoj-rupi-od-sveta-to-u-svakom-sluaju-ne-moe-biti-majina-ljubav
džejms džojsŠtagodtolikobilonesigurnoovojsmrdljivojrupiodsvetatosvakomslučajunemožebitimajčinaljubavŠta godgod tolikotoliko bilobilo nesigurnonesigurno uu ovojovoj smrdljivojsmrdljivoj rupirupi odod svetau svakomsvakom slučajuslučaju nene možemože bitibiti majčinamajčina ljubavŠta god tolikogod toliko bilotoliko bilo nesigurnobilo nesigurno unesigurno u ovoju ovoj smrdljivojovoj smrdljivoj rupismrdljivoj rupi odrupi od svetau svakom slučajusvakom slučaju neslučaju ne možene može bitimože biti majčinabiti majčina ljubavŠta god toliko bilogod toliko bilo nesigurnotoliko bilo nesigurno ubilo nesigurno u ovojnesigurno u ovoj smrdljivoju ovoj smrdljivoj rupiovoj smrdljivoj rupi odsmrdljivoj rupi od svetau svakom slučaju nesvakom slučaju ne možeslučaju ne može bitine može biti majčinamože biti majčina ljubavŠta god toliko bilo nesigurnogod toliko bilo nesigurno utoliko bilo nesigurno u ovojbilo nesigurno u ovoj smrdljivojnesigurno u ovoj smrdljivoj rupiu ovoj smrdljivoj rupi odovoj smrdljivoj rupi od svetau svakom slučaju ne možesvakom slučaju ne može bitislučaju ne može biti majčinane može biti majčina ljubav

Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika. -Ivo Andric
postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika
Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva. -Salman Rušdi
moramo-neto-razjasniti-teroriziam-nije-tenja-ka-legitimnim-ciljeva-uz-pomo-nelegitimnih-sredstava-god-da-ubice-ele-da-postignu-stvaranje-boljeg-sveta
Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla. -Žarko Laušević
sve-i-sve-pakosti-sva-nespokojstva-ovog-sveta-dolaze-iz-sumnje-da-nema-sumnje-ne-bi-bilo-toliko-zla