Godinama upoznajem ljude čija imena zaboravim, dok nisam upoznao nju i zaboravio svoje ime.


godinama-upoznajem-ljude-ija-imena-zaboravim-dok-nisam-upoznao-nju-i-zaboravio-svoje-ime
godinamaupoznajemljudečijaimenazaboravimdoknisamupoznaonjuzaboraviosvojeimegodinama upoznajemupoznajem ljudeljude čijačija imenaimena zaboravimdok nisamnisam upoznaoupoznao njunju ii zaboraviozaboravio svojesvoje imegodinama upoznajem ljudeupoznajem ljude čijaljude čija imenačija imena zaboravimdok nisam upoznaonisam upoznao njuupoznao nju inju i zaboravioi zaboravio svojezaboravio svoje imegodinama upoznajem ljude čijaupoznajem ljude čija imenaljude čija imena zaboravimdok nisam upoznao njunisam upoznao nju iupoznao nju i zaboravionju i zaboravio svojei zaboravio svoje imegodinama upoznajem ljude čija imenaupoznajem ljude čija imena zaboravimdok nisam upoznao nju inisam upoznao nju i zaboravioupoznao nju i zaboravio svojenju i zaboravio svoje ime

Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega. -Galileo Galilej
nikada-nisam-upoznao-oveka-toliko-neukog-da-nisam-mogao-nauiti-od-njega
Što više upoznajem ljude, više volim svog psa!
to-vie-upoznajem-ljude-vie-volim-svog-psa
Zaboravljam imena, samo lica ostaju, u prolazu ljude otkrivam kroz šifre. -Đorđe Balašević
zaboravljam-imena-samo-lica-ostaju-u-prolazu-ljude-otkrivam-kroz-ifre
Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća. -Baruh de Spinoza
pod-uzrokom-samoga-sebe-razumem-ono-ija-sutina-sadri-u-sebi-postojanje-ili-ono-ija-se-priroda-ne-moe-shvatiti-drugaije-nego-kao-postojea