Godine nas obrade različito. Nekom postane važno s kim će leći, a nekom s kim će se probuditi.


godine-nas-obrade-razliito-nekom-postane-vano-s-kim-e-i-a-nekom-s-kim-e-se-probuditi
Đorđe balaševićgodinenasobraderazličitonekompostanevažnokimćelećinekomseprobuditigodine nasnas obradeobrade različitonekom postanepostane važnovažno ss kimkim ćeće lećinekom ss kimkim ćeće sese probuditigodine nas obradenas obrade različitonekom postane važnopostane važno svažno s kims kim ćekim će lećia nekom snekom s kims kim ćekim će seće se probuditigodine nas obrade različitonekom postane važno spostane važno s kimvažno s kim ćes kim će lećia nekom s kimnekom s kim ćes kim će sekim će se probuditinekom postane važno s kimpostane važno s kim ćevažno s kim će lećia nekom s kim ćenekom s kim će ses kim će se probuditi

Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob. -Fidel Kastro
ni-nije-tako-gorko-za-narod-nego-i-slobodan-i-probuditi-se-kao-rob
Bog je stvorio magarca da bi čovek imao sa kim da se poredi. -Hajnrih Hajne
bog-stvorio-magarca-da-bi-ovek-imao-kim-da-se-poredi