Govor je sam po sebi civilizacija.


govor-sam-po-sebi-civilizacija
tomas mangovorsamposebicivilizacijaje samsam popo sebisebi civilizacijagovor je samje sam posam po sebipo sebi civilizacijagovor je sam poje sam po sebisam po sebi civilizacijagovor je sam po sebije sam po sebi civilizacija

Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao.Bez suprotnosti nema napretka: to je zakon koji je civilizacija do sada sledila.Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.Otuđena plemena žive u svom svemiru ubeđena da su ostaci velikih civilizacija i da je sve malo osim njih samih.Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima.Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.