Govori tiho. Ptice noćas blizu nas pevaju i meni je žao da čuju kako u glasu nečijem ima suza.


govori-tiho-ptice-noas-blizu-nas-pevaju-i-meni-ao-da-uju-kako-u-glasu-neijem-ima-suza
desanka maksimovićgovoritihopticenoćasblizunaspevajumenižaodačujukakoglasunečijemimasuzagovori tihoptice noćasnoćas blizublizu nasnas pevajupevaju ii menimeni jeje žaožao dada čujučuju kakokako uu glasuglasu nečijemnečijem imaima suzaptice noćas blizunoćas blizu nasblizu nas pevajunas pevaju ipevaju i menii meni jemeni je žaoje žao dažao da čujuda čuju kakočuju kako ukako u glasuu glasu nečijemglasu nečijem imanečijem ima suzaptice noćas blizu nasnoćas blizu nas pevajublizu nas pevaju inas pevaju i menipevaju i meni jei meni je žaomeni je žao daje žao da čujužao da čuju kakoda čuju kako učuju kako u glasukako u glasu nečijemu glasu nečijem imaglasu nečijem ima suzaptice noćas blizu nas pevajunoćas blizu nas pevaju iblizu nas pevaju i meninas pevaju i meni jepevaju i meni je žaoi meni je žao dameni je žao da čujuje žao da čuju kakožao da čuju kako uda čuju kako u glasučuju kako u glasu nečijemkako u glasu nečijem imau glasu nečijem ima suza

I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-ini-mi-se-nikad-kao-noas-nisam-gorjela-od-elje-da-mi-bude-blizu-sasvim-blizu-tik-do-srca
Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja. -Mihajlo Pupin
kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj
Nije mi žao da napustim ovaj svet, ali mi je žao što ostavljam tolike lepotice. -Đakomo Kazanova
nije-mi-ao-da-napustim-ovaj-svet-ali-mi-ao-to-ostavljam-tolike-lepotice