Gramizni bogataši žive sa lažnim ubeđenjem da je ovaj svet jedna razbijena lađa, bez kapetana, bez krme i krmanoša, jedna pustolina koja tone i propada, i kojem se koriste samo oni koji što više iz nje zagrabe i prenesu u svoj čamac.


gramizni-bogatai-ive-nim-ubeenjem-da-ovaj-svet-jedna-razbijena-a-bez-kapetana-bez-krme-i-krmanoa-jedna-pustolina-koja-tone-i-propada-i-kojem-se
nikolaj velimirovićgramiznibogataiživelažnimubeđenjemdaovajsvetjednarazbijenalađabezkapetanakrmekrmanoapustolinakojatonepropadakojemsekoristesamoonikojitovieiznjezagrabeprenesusvojčamacgramizni bogatašibogataši živežive sasa lažnimlažnim ubeđenjemubeđenjem dada jeje ovajovaj svetsvet jednajedna razbijenarazbijena lađabez kapetanabez krmekrme ii krmanošajedna pustolinapustolina kojakoja tonetone ii propadai kojemkojem sese koristekoriste samosamo onioni kojikoji štošto viševiše iziz njenje zagrabezagrabe ii prenesuprenesu uu svojsvoj čamacgramizni bogataši živebogataši žive sažive sa lažnimsa lažnim ubeđenjemlažnim ubeđenjem daubeđenjem da jeda je ovajje ovaj svetovaj svet jednasvet jedna razbijenajedna razbijena lađabez krme ikrme i krmanošajedna pustolina kojapustolina koja tonekoja tone itone i propadai kojem sekojem se koristese koriste samokoriste samo onisamo oni kojioni koji štokoji što višešto više izviše iz njeiz nje zagrabenje zagrabe izagrabe i prenesui prenesu uprenesu u svoju svoj čamac

Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Moć je data samo onima koji se usude da se sagnu i podignu je. Samo jedna stvar je bitna, samo jedna, biti u stanju da se usudiš. -Fjodor Dostojevski
mo-data-samo-onima-koji-se-usude-da-se-sagnu-i-podignu-samo-jedna-stvar-bitna-samo-jedna-biti-u-stanju-da-se-usudi
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi