Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.


grjene-misli-su-kao-vjetar-tko-e-ih-zaustaviti-u-emu-pobonost-ako-nema-iskuenja-koja-se-savladavaju-ovjek-nije-bog-i-njegova-snaga-ba-u-tome-da
meša selimovićgrjenemislisukaovjetartkoćeihzaustavitičemupobožnostakonemaiskuenjakojasesavladavajuČovjeknijebognjegovasnagabatomedasuzbijasvojuprirodugrješne mislimisli susu kaokao vjetartko ćeće ihih zaustavitiu čemučemu jeje pobožnostako nemanema iskušenjaiskušenja kojakoja sese savladavajuČovjek nijenije bogi njegovanjegova snagasnaga jeje bašbaš uu tometome dada suzbijasuzbija svojusvoju prirodugrješne misli sumisli su kaosu kao vjetartko će ihće ih zaustavitiu čemu ječemu je pobožnostako nema iskušenjanema iskušenja kojaiskušenja koja sekoja se savladavajuČovjek nije bogi njegova snaganjegova snaga jesnaga je bašje baš ubaš u tomeu tome datome da suzbijada suzbija svojusuzbija svoju prirodu

Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste. -Jovan Dučić
lepa-svaka-ena-osim-one-koja-misli-da-to-nije-i-one-koja-misli-da-jeste