Hiljade zvukova, buke i oluje se nalazilo u meni dok ih nisam iskomponovao na papiru.


hiljade-zvukova-buke-i-oluje-se-nalazilo-u-meni-dok-ih-nisam-iskomponovao-na-papiru
ludvig van betovenhiljadezvukovabukeolujesenalazilomenidokihnisamiskomponovaonapapiruhiljade zvukovabuke ii olujeoluje sese nalazilonalazilo uu menimeni dokdok ihih nisamnisam iskomponovaoiskomponovao nana papirubuke i olujei oluje seoluje se nalazilose nalazilo unalazilo u meniu meni dokmeni dok ihdok ih nisamih nisam iskomponovaonisam iskomponovao naiskomponovao na papirubuke i oluje sei oluje se nalazilooluje se nalazilo use nalazilo u meninalazilo u meni doku meni dok ihmeni dok ih nisamdok ih nisam iskomponovaoih nisam iskomponovao nanisam iskomponovao na papirubuke i oluje se nalaziloi oluje se nalazilo uoluje se nalazilo u menise nalazilo u meni doknalazilo u meni dok ihu meni dok ih nisammeni dok ih nisam iskomponovaodok ih nisam iskomponovao naih nisam iskomponovao na papiru

Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu. -Desanka Maksimović
najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu
Gospođice, ja nisam za tobom bio onako obično, gimnazijski zanesen. U meni je sve do tabana minirano. -Miroslav Mika Antić
gospoice-ja-nisam-za-tobom-bio-onako-obino-gimnazijski-zanesen-u-meni-sve-do-tabana-minirano
Gledam te dok spavas, takvog andjela kraj sebe nisam zasluzio… :)
gledam-te-dok-spavas-takvog-andjela-kraj-sebe-nisam-zasluzio
Ipak nisam pobeđen sve dok ne priznam poraz, a ja ga još ne priznajem. -Momo Kapor
ipak-nisam-pobe-sve-dok-ne-priznam-poraz-a-ja-ga-jo-ne-priznajem