Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna.


hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna
meša selimovićhiljaduputasepokajezaonotokažerijekoprećutiznaosammudrostkadminijebilapotrebnahiljadu putaputa sese pokaješpokaješ zaza onoono štošto kažešrijekozaza onoono štošto prećutišznao samsam tutu mudrostmudrost kadkad mimi nijenije bilabila potrebnahiljadu puta seputa se pokaješse pokaješ zapokaješ za onoza ono štoono što kažešrijeko zaza onoza ono štoono što prećutišznao sam tusam tu mudrosttu mudrost kadmudrost kad mikad mi nijemi nije bilanije bila potrebnahiljadu puta se pokaješputa se pokaješ zase pokaješ za onopokaješ za ono štoza ono što kažešrijeko za onoza ono štoza ono što prećutišznao sam tu mudrostsam tu mudrost kadtu mudrost kad mimudrost kad mi nijekad mi nije bilami nije bila potrebnahiljadu puta se pokaješ zaputa se pokaješ za onose pokaješ za ono štopokaješ za ono što kažešrijeko za ono štoza ono što prećutišznao sam tu mudrost kadsam tu mudrost kad mitu mudrost kad mi nijemudrost kad mi nije bilakad mi nije bila potrebna

Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju. -Miroslav Mika Antić
ljudi-najtee-vide-ono-to-nevidljivo-za-takve-stvari-potrebna-ogromna-mudrost-oiju
Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. -Artur Šopenhauer
ljudi-se-hiljadu-puta-vie-trude-da-steknu-materijalno-nego-duhovno-bogatstvo-mada-sasvim-sigurno-da-nau-sreu-stvara-ono-to-jesmo-a-ne-ono-to-imamo