Historija neprestano mora da se piše iznova, ne zato da bi se spoznale nove historijske činjenice, nego zato što su se promjenila gledišta historičara.


historija-neprestano-mora-da-se-pie-iznova-ne-zato-da-bi-se-spoznale-nove-historijske-injenice-nego-zato-to-su-se-promjenila-gledi-historiara
francois mauriachistorijaneprestanomoradasepieiznovanezatobispoznalenovehistorijskečinjenicenegotosupromjenilagleditahistoričarahistorija neprestanoneprestano moramora dada sese pišepiše iznovane zatozato dada bibi sese spoznalespoznale novenove historijskehistorijske činjenicenego zatozato štošto susu sese promjenilapromjenila gledištagledišta historičarahistorija neprestano moraneprestano mora damora da seda se pišese piše iznovane zato dazato da bida bi sebi se spoznalese spoznale novespoznale nove historijskenove historijske činjenicenego zato štozato što sušto su sesu se promjenilase promjenila gledištapromjenila gledišta historičara

Naša ljubav prema drugima ne slabi zato što su oni mrtvi, već zato što umiremo mi. -Marsel Prust
naa-ljubav-prema-drugima-ne-slabi-zato-to-su-oni-mrtvi-ve-zato-to-umiremo-mi
Mi smo oboje tako blizu neba, gospođo. Vi zato što ste lijepi, ja – zato što sam star. -Viktor Igo
mi-smo-oboje-tako-blizu-neba-gospoo-vi-zato-to-ste-lijepi-ja-zato-to-sam-star
Ponekad ljudi plaču. Ne zato što su slabi,već zato što su bili jaki predugo.
ponekad-ljudi-plau-ne-zato-to-su-slabive-zato-to-su-bili-jaki-predugo
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost